E-Ticaret Hukuku Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Bilişim Hukuku » E-Ticaret Hukuku Nedir?

E-Ticaret Hukuku Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; e-ticaret hukuku elektronik ticarete ilişkin esas ve usuller kapsamıyla işletilen işletmelerin ve tüketicilerin online ticarette hangi e-ticaret kuralları uygulayacağının belirlenmesine, e-ticaretin usul ve kapsamının belirlenmesine, tüketici haklarının güvence altına alınmasına ve online ticaretin güvenli bir şekilde yapılmasına kanuni zemin oluşturmak için yapılan düzenlemeleri ve uygulamaları içerir. Elektronik alışveriş ise; alıcı ve satıcıyı bir araya getirmeden kişisel bilgilerin, ödeme bilgilerinin siteye aktarılması ile mümkün olur. Söz konusu bu bilgilerin işlenmesi, saklanması, kullanılması gibi durumların yasal çerçevede düzenlenmesini ise e-ticaret mevzuatı belirler. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunun ilk maddesinde ilgili kanunun amaç ve kapsamı ile ilgili olarak “Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

E-ticaret Hukukunda önemli bir yeri olan mesafeli satış sözleşmesi esasında tüketiciyi korumak amacı ile işletme sahibinin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden biridir. Mesafeli Satış Sözleşmesi aracılığı ile işletmenin mal ve hizmetlerini tüketici ile yüz yüze gelmeden gerçekleştirmesi sağlanır. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; e-ticaret hukukunda Mesafeli Satış Sözleşmesinin tüketici tarafından kabul edilmesinin ardından söz konusu işletme sahibinin onaylı sözleşmeyi 3 sene boyunca saklama yükümlülüğü mevcuttur.

E-ticaret Hukuku’nda Bilgi Verme Yükümlülüğü Nedir?

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinde bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili düzenlemeler yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Madde 3

 1. Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce;
  • a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
  • b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
  • c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,
  • ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,
  • d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri, sunar.
 2. Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.
 3. Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
 4. Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlar.
 5. Birinci ve ikinci fıkralar, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

E-Ticaretin Esasları Nelerdir?

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 4. Maddesinde e-ticaretin esasları ile ilgili düzenlemeler yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Madde 4

 1. Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar geçerlidir:
  • a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar.
  • b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder.
  • c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.
 2. Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.
 3. Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
 4. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20