Şikayet Sitelerindeki Şikayet Kaldırma İşlemi Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Bilişim Hukuku » Şikayet Sitelerindeki Şikayet Kaldırma İşlemi Nedir?

Şikayet Sitelerindeki Şikayet Kaldırma İşlemi Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; 5651 sayılı internet yasasında bazı hallerde internette yer alan içeriğe olan erişimin engellenebileceği ve şikayetin kaldırılabileceği ile ilgili düzenlemeler yer alır. İlgili kanun metninin ilk maddesinde yer alan “Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.” ifadesi ile kanunun amaç ve kapsamı belirlenmiştir. Söz konusu bu düzenlemelere internette ve arama motoru olan Google’da yer alan şikayetler de dahildir.

İnternet ortamında yer alan bir paylaşıma 5651 sayılı internet kanunu çerçevesinde erişimin engellenmesi ile ilgili düzenleme ilgili kanunun 8. Maddesinde yer alır ve maddenin ilgili bölümlerine aşağıda yer verilmiştir.

5651 Sayılı Kanun Madde 8

(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

 1. İntihara yönlendirme (madde 84),
 2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
 3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
 4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
 5. Müstehcenlik (madde 226),
 6. Fuhuş (madde 227),
 7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

c) (Ek:25/3/2020-7226/32 md.) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

(2) İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/92 md.) Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Kuruma gönderilir.

(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) ve (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde ve (c) bendinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkan tarafından verilir. (Değişik cümle:29/7/2020-7253/4 md.) Bu karar, ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.

(5) İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.1920

(6) Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkan tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sitelere Şikayet Yazanların ve Şikayet Sitesinin Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Öncelikle tanımına yer vermek gerekirse; Türk Ticaret Kanunu 55/1-a-1 maddesi çerçevesinde haksız rekabet; “Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek” şeklindeki ifade ile tanımlanmıştır. Buna göre Türk Ticaret Kanunu'nunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde;

 1. Fiilin haksız olup olmadığının tespit edilmesi,
 2. Haksız rekabetin men’ini siğer bir deyişle söz konusu içeriğin yayından kaldırılması,
 3. Haksız rekabetin sonucu ortaya çıkan maddi durumun ortadan kaldırılması, haksız rekabet yanlış ya da yanıltıcı beyanlarla yapılmış ise söz konusu bu beyanların düzeltilmesi ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imha edilmesi,
 4. Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini diğer bir deyişle maddi tazminat,
 5. Türk Borçlar Kanunu 58. Maddesi çerçevesinde düzenlenmiş olan şartların mevcut olması halinde manevi tazminat verilmesini,
 6. Söz konusu içeriklerin yayından kaldırılması için dava başında tedbir kararı verilmesi,
 7. Ceza olarak iki ise yıla kadar hapis ve adli para cezasının talep edilebileceği ile ilgili düzenlemeleri içerir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20