Mükyen Hukuk Bürosu | Çevre Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Çevre Hukuku

Çevre Hukuku | Mükyen Hukuk

Çevre Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Çevre Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Çevre Hukuku toplumsal gelişmelerle birebir yakından ilgilenen dinamik ve gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Çevrenin insan hayatındaki yeri ve önemi sebebiyle Anayasa da kendisine ayrıca bir düzenleme alanı bulmuştur. Anayasa madde 56 ‘ya göre; ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.’ demektedir. Bu ödev hem vatandaşlara hem devlete yüklenmektedir.

Çevre Hukuku mevzuatımızda Çevre Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Çevre Kanunun amacı; bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Çevre Kanununda; doğal varlık, doğal kaynak, çevre kirleten, ekosistem, atık su, atık su altyapı tesisleri, arıtma tesisi, ekolojik denge, sulak alan, biyolojik çeşitlilik, atık ve atık türleri, tehlikeli kimyasallar, kirli balast, çevre yönetimi, hava kalitesi gibi kavramların tanımları yapılmış olup çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler açıklanmış bulunmaktadır.

Çevre Kanunun ikinci bölümünde Yüksek Çevre Kurulu ve görevleri; üçüncü bölümünde çevre korunmasına ilişkin önlemler ve yasaklar, çevre gürültüsüne karşı önlem alınması hakkında düzenlemeler; dördüncü bölümünde çevre kirliliğini önleme fonunun kurulması ve fondan yararlanma ve son olarak beşinci bölümde cezai hükümler düzenlenmiş bulunmaktadır.

Çevre Hukuku alanında ortaya çıkan sorunlar genel itibariyle; çevre kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, küresel ısınma, çevre felaketleri ve doğal afetlerdir. Çevre Hukuku; İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Özel Hukuk ile doğrudan ilişki içindedir. Bunun dışında diğer bilim dallarıyla da yakından ilişki içindedir. Bunlar; biyoloji, fizik, kimya, tıp, ekoloji, politika, doğa bilimleri ve benzeri bilim dallarıdır.

Çevre Hukukuna hakim olan ilkeler; kirleten öder ilkesi, ihtiyat ilkesi katılım ilkesi, önleme ilkesi, entegrasyon ilkesidir.

Büromuz;

  • Çevre Hukuku alanında Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda çıkan uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Üretim tesisi kurulması sırasında yapılan işlemlerin mevzuat ile uyumunun sağlanması,
  • Atıkların ithalat ve ihracatı, atık yönetimi ve atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi hakkında yapılacak işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi,
  • Risk danışmanlığı verilmesi,
  • Yeşil binalar ve altyapı projelerinin kanuna uygunluğunun denetlenmesi,
  • İdari yargıda görülen Çevresel Etki Değerlendirmesi kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali,
  • ÇED raporu hazırlanması,
  • ÇED sürecine halkın katılımı toplantısı, kapsam ve özel format belirleme toplantısı,
  • ÇED raporunun Bakanlığa sunulması,
  • İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısına katılım

başta olmak üzere Çevre Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Çevre Hukuku | Makalelerimiz