Çevrenin Kasten ya da Taksirle Kirletilmesi Suçunun Cezası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Çevre Hukuku » Çevrenin Kasten ya da Taksirle Kirletilmesi Suçunun Cezası Nedir?

Çevrenin Kasten ya da Taksirle Kirletilmesi Suçunun Cezası Nedir? | Mükyen Hukuk

Çevrenin kasten kirletilmesi ve taksirle kirletilmesi suçlarının cezaları ile ilgili düzenlemeler Türk Ceza Kanunu 181. ve 182. maddelerinde yer alır ve ilgili kanun maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 181

  1. İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  3. Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.
  4. Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
  5. Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu Madde 182

  1. Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  2. İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Burada belirtmek gerekir ki çevrenin taksirle kirletilmesi suçu ön ödemeye tabi olan suçlar arasındadır. Buna göre; ön ödeme önerisi üzerine belirlenen miktarda parayı ödeyen şüpheli olan kişi hakkında ceza davası açılmaz.

Çevrenin Kasten ya da Taksirle Kirletilmesi Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme Nedir?

Öncelikle açıklamak gerekirse adli para cezasına çevirme; işlenen bir suça karşılık olarak hapis cezasıyla birlikte ya da tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Burada belirtmek gerekir ki çevreyi kasten ya da taksirle kirletme suçu sebebiyle verilen hapis cezaları 1 yılı aşmaması kaydıyla, adli para cezasına çevrilebilir.

Çevrenin Kasten ya da Taksirle Kirletilmesi Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ilgili sanık hakkında hüküm verilen cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ise ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması ile davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Çevreyi kasten veya taksirle kirletme suçu sebebiyle hükmedilen hapis ya da adli para cezası hakkında ceza miktarı da şartları sağlamak kaydı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Çevrenin Kasten ya da Taksirle Kirletilmesi Suçunda Erteleme Nedir?

Ceza ertelenmesi kurumu, mahkeme tarafından belirlenmiş olan cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi halidir. Çevreyi kasten veya taksirle kirletme suçu sebebiyle hüküm verilen hapis cezası hakkında erteleme hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Çevrenin Kasten ya da Taksirle Kirletilmesi Suçunda Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma kurumu, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığı ile iletişim kurmak suretiyle anlaşmasıdır. Burada belirtmek gerekir ki çevreyi kasten ya da taksirle kirletme suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan biri değildir.

Çevrenin Kasten ya da Taksirle Kirletilmesi Suçunda Şikayet Süresi ve Zamanaşımı Nedir?

Çevreyi kasten ya da taksirle kirletme suçu, şikayete tabi suçlardan birisi değildir. Bu nedenle şikayetten vazgeçme, ilgili ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, savcılık tarafından resen soruşturulur. Buna göre şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresinde kullanılabilir.

Dava zamanaşımı ise suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış ya da dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Çevrenin kasten veya taksirle kirletme suçu yargılamalarında olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Çevreyi Kasten veya Taksirle Kirletme Suçunda Görevli Mahkeme Nedir?

Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından çevrenin kasten ya da taksirle kirletilmesi suçunda yargılama yapma görevi yerine getirilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20