6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir?

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir? | Mükyen Hukuk

Türk hukukunda icra hareketlerine doğrudan doğruya başlanmış olan veya icra hareketleri tamamlanmış olan suçlar, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere temel kanunlar ve özel kanunlar ile cezalandırılmaktadır. Ancak yapılan hareket doğrudan doğruya bir suç oluşturmasa da kamu güvenliği, kamu düzeni gerekçesiyle de yasaklanan durumlar söz konusudur. Anayasada da öngörüldüğü üzere kamunun güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli özel kanunlarla kısıtlamalar, yasaklar getirilebilir.

Normal şartlar altında TCK kapsamında bir suç oluşmasa dahi çıkartılan ve halkta tedirginlik yaratabilecek durumu önleyen bu kanuna uymamak suç teşkil edecektir. Bu şekilde işlenen suçlara ise kanuna muhalefet suçu adı verilmektedir. Bu kapsamda çıkartılan kanunlardan biri ise 6136 Sayılı kanundur. 6136 Sayılı Kanun kapsamında belirtilen silahları ve bıçakları bulunduran, taşıyan ve satın alan kişiler TCK kapsamında bir suç işlememiş veya bir suçun icrasına doğrudan doğruya başlamamış olsalar da kanuna karşı bir suç işledikleri gerekçesiyle cezalandırılacaklardır.

Ruhsatsız Taşınması, Bulundurulması veya Satın Alınması Suç Olan Silahlar

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun unsurları olan ve ruhsatsız bir şekilde bulundurulması, taşınması veya satın alınması bu özel kanun uyarınca suç olan silahlar ise şunlardır:

  • Ateşli silah: İçerisindeki mermi veya başka bir haliyle saçma olarak adlandırılan maddeyi içerisinde bulunan patlayıcı kimyasal yardımıyla uzak mesafeye itebilen silah türüdür.
  • Tabanca: Toplam uzunluğu 50 santimetreyi geçmeyen bir ateşli silah türüdür. İçerisinde bulunan kimyasal veya patlayıcı yardımıyla saçma, mermi, füze ve gaz gibi atabilmektedir. Belli bir çapta namluya uygun yapılmıştır ve ateşli silah türlerinin başında gelmektedir.
  • Tam otomatik silah: Tetiği çekili kaldığında atışı devamlı olan silah türüdür. Tam otomatik silah, ateşli yivli silah olarak geçmektedir.
  • Yivli av tüfeği: Uzun menzilli ve sabit dipçikli bir silah türüdür. Bu silah türü özel olarak avcılıkta veya atıcılık yapılırken kullanılmaktadır.

Ruhsatsız Silah Bulundurma, Taşıma veya Satın Alma Suçunun Cezası

Özel bir kanun olan 6136 Sayılı Kanun’da ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçunu düzenlemiş, kapsamını, amacını ve cezasını düzenlemiştir. Yine aynı kanunumuzda ruhsatsız silah, mermi ve bıçak bulundurmaya haiz olanlar kişiler ve hangi silah, mermi ve bıçakların bu kapsamda değerlendirileceği açıkça düzenlenmiştir.

6136 Sayılı kanun yaptırım konusunda ikili bir ayrıma gitmiş ve kanunun 13. maddenin ilk fıkrasında ruhsatsız ateşli silahlar ve bunlara ait mermileri taşıyanların ve bulunduranların cezasını belirtmiştir.

6136 Sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu ceza; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasıdır. Kanunda belirtilen ateşli silahları ve bunların mermilerini daha ağır bir suç olarak ülke kapsamında, topluma karşı yapmaya çalışan; özetle ateşli silah ve mermilerini ülkeye sokar, sokmaya çalışır veya kamu güvenliğini tehlikeye atan bu duruma aracılık eder ise bunu yapanlara verilecek ceza ise aynı kanunun 12. maddesinin 1. fıkrası uyarınca beş yıldan on iki yıla kadar hapis beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasıdır.

Ruhsatsız Mermi Bulundurma, Taşıma, Satın Alma Suçu ve Cezası

6136 Sayılı kanunda ateşli silahlarla bunların mermilerini kanuna aykırı bir şekilde kullananlar hakkında ikili bir ayrıma gidilmiştir. 6136 sayılı Kanun’un 12. maddesinde ülkesel çapta bunların ülkeye sokulması, buna aracılık edilmesinin cezası belirlenmiştir.

6136 sayılı Kanun’daki 12. maddeye göre ruhsatsız mermiyi ülkeye sokmaya çalışan, buna aracılık eden veya kalkışanlar hakkında beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve adli para cezası olarak ise beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezası belirlenmiştir. 6136 sayılı Kanun’un 13. maddesinde ise bu ateşli silahları ülkemizde bulunduran, taşıyan ve satın alanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası olarak ise otuz günden yüz güne kadar ceza belirlenmiştir.

Yasak Bıçak ve Diğer Aletleri Bulundurma, Taşıma, Satma veya Satın Alma Suçu ve Cezası

6136 Sayılı Kanunumuzda ateşli silahlar dışında bazı özel nitelikli bıçakların ve aletlerin de kullanımı yasaklanmıştır. Kanunumuz yasak bıçak ve aletler konusunda da ikili bir ayrıma gitmiştir.

6136 sayılı Kanun’un 14. maddesinde ülkeye, devlete karşı işlenen bir suç olarak yasak bıçakları ve aletleri ülkeye sokan, ülkeye sokulmasına yardımcı olan ve buna kalkışan kişiler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para cezası olarak ise iki yüz günden az olmama şartı ile adli para cezası öngörmüştür.

6136 sayılı Kanun’un 15. maddesi ise yasak bıçak ve aletleri bulunduran, bunları taşıyan satan, alan ve satmaya yardımcı olanlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası konusunda ise yirmibeş günden az olmama şartını getirmiştir.

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarında Şikayet Süresi

6136 Sayılı Kanun kapsamına giren suçlarda bir şikayet süresi söz konusu değildir. Kamunun, kamu personellerinin soruşturma alanına giren bu suçlar yine ilgililer tarafından kendiliğinden, şikayete tabi olmadan araştırılır.

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarında Zamanaşımı

6136 Sayılı kanun kapsamına giren kanuna muhalefet suçları, her zaman soruşturmaya alınabilir ancak bu konuda sınır dava zamanaşımı süresidir. Bu suçlarda olağan dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Özetle suç işlendikten sonra sekiz yıl içerisinde dava açılmamış, dava açılmış olsa bile kanuni süre zarfında sonuca varılamamış ise 6136 Sayılı kanuna muhalefet suçu konusu olan dava düşecektir.

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarında Uzlaşma

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçları, kamu hukukunun konusu olan ve re’sen araştırılan suçlardır. Bu suçları konu alan davalarda uzlaşması gereken taraflar bulunmamaktadır. Bu nedenle 6136 Sayılı yasaya muhalefet suçlarında uzlaşma söz konusu değildir.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından birinin konu olduğu bir dava Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülür. Ancak bu durumun istisnası mevcuttur. Eğer 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçları kapsamında olan bu suç TCK kapsamında ağır cezalık olarak nitelendirilen başka bir suçla birlikte gerçekleştirilirse bu dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülür.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: