Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Nedir?

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle Türk Ceza Kanunu 46. Maddesinde belirlenmiş olan hapis cezası türlerinden başlamak gerekirse;

Türk Ceza Kanunu Madde 46

(1) Hapis cezaları şunlardır:

 • a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.
 • b) Müebbet hapis cezası.
 • c) Süreli hapis cezası.
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. (Türk Ceza Kanunu Madde 47)
 • Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. (Türk Ceza Kanunu Madde 48).
 • Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.(Türk Ceza Kanunu Madde 49).

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Hangi Suçlarda Uygulanır?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, aşağıda sıralamış olduğumuz suçlar hakkında uygulanır. Bu suçlar;

 • Soykırım suçu,
 • İnsanlığa karşı ilenen suçlar,
 • Nitelikli kasten öldürme suçu,
 • İşkence suçu işlemek suretiyle öldürme,
 • Cinsel saldırı suçu sonucunda öldürme,
 • Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma suçu,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar,
 • Siyasal ya da askeri casusluk suçu (Türk Ceza Kanunu madde 328/2),
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçu (Türk Ceza Kanunu madde 330/2),
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk amacıyla ifşa edilmesi suçu (Türk Ceza Kanunu madde 335/2),
 • Yasaklanan bilgileri siyasi ya da askeri casusluk amacıyla açıklamak suçu (Türk Ceza Kanunu madde 337/2).

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Süresi Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlü olan kişinin hayatı boyunca devam eder. Fakat burada belirtmek gerekir ki cezaevinde belli bir süreyi iyi halli şekilde geçiren hükümlünün koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanma hakkı doğar. Buna göre; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olan hükümlüler cezalarının otuz yılını infaz kurumunda çektikleri halde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı Nasıl Olur?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı ile ilgili düzenleme Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu Madde 25

(1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı rejimine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir:

 • a) Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.
 • b) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.
 • c) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.
 • d) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.
 • e) Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir.
 • f) Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • g) Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez.
 • h) Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.
 • ı) Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Nerede İnfaz Edilir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezaları “yüksek güvenlikli” şeklinde tanımlanan kapalı cezaevlerinde infaz edilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz edileceği yüksek güvenlikli kapalı cezaevleri ile ilgili düzenleme Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 9. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu Madde 9

(1) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza Kanununda yer alan;

 • a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),
 • b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),
 • c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),
 • d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),
 • e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315), Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir.

(3) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu kurumlara gönderilirler.

(4) Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır. (5) (Değişik: 25/5/2005-5351/1 md.) Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: