Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası Nedir?

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; tıpkı cinsel saldırı suçu gibi kanunda basit ve nitelikli olarak ayrım yapılması gibi çocukların cinsel istismarı suçu için de aynı ayrım söz konusudur. İlgili bu suç türünde de failin cinsel arzularını gidermek amacıyla mağdura olan yaklaşımları suç olarak değerlendirilir. Bu bağlamda her türlü sözlü, dokunma ya da daha ağır olan organ ve sair cisim sokma fiilleri ilgili suçun kapsamındadır. Burada tanımına yer vermek gerekirse; çocuk kavramı Türk Ceza Kanununun 6. Maddesinde “18 yaşını doldurmamış kişi” şeklinde tanımlanmıştır. Fakat burada vurgulamak gerekir ki; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar düzenlenirken daha özel bir sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Cinsel istismar suçu ise basit cinsel istismar, sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar ve nitelikli cinsel istismar şeklinde kategorize edilmiştir. Buna göre; basit cinsel istismar ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar, çocuğun vücudu üzerinde, cinsel arzuları tatmin amacı ile yapılan fakat cinsel ilişki boyutuna varmayan temas içeren her türlü cinsel davranışları kapsamaktadır. Fakat burada vurgulamak gerekir ki sanığın eylemleri devamlılık gösteriyorsa, ani ve kesik mahiyette değillerse, basit cinsel istismar suçu meydana gelirken; devamlılık göstermiyor, ani ve kesik hareketler şeklinde gerçekleşmiş ise sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar suçu meydana gelir. Öte yandan nitelikli cinsel istismar suçu ise 18 yaşından küçük olan mağdurun vücuduna organ ya da başka bir cisim sokmak suretiyle gerçekleştirilen cinsel eylemleri kapsamaktadır. Burada vurgulamak gerekir ki söz konusu bu eylemlerin cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması şart değildir ve cinsel amaç ile gerçekleştirilmesi yeterlidir. Çocuğun cinsel istismarı ile ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu 103. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 103

(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;

  • a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
  • b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.

(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

(3) Suçun;

  • a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
  • d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  • e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın

  • (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da
  • (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu 104. Maddesinde ise reşit olmayanla cinsel ilişki ile ilgili düzenleme yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 104

(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: