Darp Raporu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Darp Raporu Nedir?

Darp Raporu Nedir? | Mükyen Hukuk

Uygulamada darp olarak tanımlanan fiil kasten bir kişiyi yaralamaktır. Burada önemle vurgulanması gereken ise darp fiili işlenirken kesici ya da delici aletin kullanılmamasıdır. Söylediğimiz gibi darp kasten yaralamayı içeren fiildir ve ülkemizde sıklıkla yaşanan bir olaydır. Söz konusu bu halde darp fiiline maruz kalan kişinin yapması gereken ilk iş darp fiiline maruz kaldığını belgelemek için darp raporu çıkarmak olmalıdır.

Tanımlamak gerekirse darp raporu; bir kişi tarafından herhangi bir şekilde darp fiiline maruz kalan kişinin üzerinde darp izi bulunup bulunmadığını kanıtlamak amacıyla aldığı rapordur. Buna göre; ilgili saldırıya maruz kalan kişinin üzerinde darp izleri mevcut ise söz konusu yaralama fiilinin niteliğini ve mağdur olan kişide bıraktığı etkiyi raporda ayrıntılı şekilde belirtmek gerekir. Belirtmek gerekir ki darp raporları ilk aşamada adli rapor ya da adli geçici rapor olarak düzenlenir.

Darp Raporunun İşlevi Nedir?

Darp raporu herhangi bir darp fiilinden kaynaklanan yaralamanın var olduğunu, yaranın yerini, şeklini, çapını, darp edilen kişi üzerinde yarattığı etki hakkında bilgi vermek amacı ile düzenlenir. Bu anlamda darp raporu kanıt niteliği taşır ancak belirtmek gerekir ki; söz konusu bu durum darp edilen mağdurun eğer mevcut ise tanıklarının beyanları ile ya da başka delillerle de desteklenmelidir. Bu bağlamda söz konusu fiilin gerçekleştiğinin ispatı için darp raporunun mevcudiyeti önem taşır.

Darp Raporu Nerelerden Alınır?

Burada belirtmek gerekir ki; kamu hastaneleri ya da özel hastaneler darp raporu düzenleme yetkisi olan kurumlardır. Darp edildiğini iddia eden kişi söz konusu bu hastanelere başvurarak ücretsiz şekilde darp raporu alabilir. Fakat burada önemle belirtmek gerekir ki; diğer sağlık kurumları olan sağlık ocakları ya da aile hekimlerinin darp raporu düzenleme yetkisi bulunmaz.

Nasıl Darp Raporu Alınır?

Darp raporu almak için ilk olarak darp edildiğini iddia eden kişinin en yakın kolluk kuvvetine başvurarak darp edildiğini açıkça belirtmesi gerekir. Bu beyanın ardından ilgili kişi polis, jandarma vb. gibi kolluk kuvvetleri eşliğinde en yakın hastaneye sevk edilir. İlgili kişi darp raporunun düzenlenmesi için kişi bu hastanede muayene tabi tutulur.

Öte yandan belirtmek gerekir ki; polis ya da jandarma karakoluna başvurmadan da direkt olarak herhangi bir özel hastane ya da devlet hastanesine başvurarak da darp raporu alınabilir. Söz konusu bu halde ise mağdur olduğunu iddia eden kişi, darp edildiğini muayeneyi yapacak olan hekime bildirir. Hastane kimi ise bu durumu hastanede görevli olan polislere bildirir.

Darp Raporu Kaç Gün İçinde Alınmalıdır?

Burada belirtmek gerekir ki; darp raporu almak için belirli bir süre söz konusu değildir. Buna göre darp edildiğini iddia eden kişi dilediği zaman darp raporunu alabilir. Fakat söz konusu halin ehemmiyeti açısından yara ve darp izleri yahut darp fiilinin kişi üzerinde bıraktığı etkiler zamanla varlığını kaybedeceği göz önünde bulundurularak darp fiilinin gerçekleşmesinden itibaren vakit kaybetmeksizin darp raporu almak için işlemlerine başvurmak gerekir. Çünkü aksi durumda darp fiilinin ispatı güçleşir.

Darp Raporunun Geçerlilik Süresi Nedir?

Belirtmek gerekir ki; darp raporunun geçerliliği için belirli bir süre söz konusu değildir. Söz konusu durumun mahiyetine göre alınan rapor her zaman kullanılabilir. Fakat kasten yaralama, kasten yaralamaya bağlı tazminat davası gibi bazı hallerde alınan darp raporunun süresi zamanaşımı açısından önem taşır.

Darp Sebebiyle Dava Açılabilir Mi?

Darp fiilinin mağduru olan kişi aldığı rapor ile kolluk kuvvetlerine ya da cumhuriyet başsavcılığına şikayet edebilir ya da suç duyurusunda bulunabilir. Bu işlemleri kişinin kendisi direkt olarak yapabileceği gibi bir avukat aracılığı ile de yapabilir. Bu işlemin ardından Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlanır ve ceza davası açılır. Açılan bu davanın sonucunda verilecek olan cezanın dayanağını ise Türk Ceza Kanunu 86. maddesi oluşturur. İlgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 86

  1. Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
  3. Kasten yaralama suçunun;
  • a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
  • b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  • d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  • e) Silahla,
  • f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Darp Raporunun Delil Niteliği Nedir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi darp raporları düzenlendikleri ilk aşamada adli rapor ya da geçici adli rapor olarak düzenlenir, darp fiilinden kaynaklanan yaralanmanın tıbbi boyutuna ilişkin hekim görüşü içerir. Burada belirtmek gerekir ki söz konusu darp raporu olayın oluşuna ya da darp fiilinin kesin olarak işlendiğine dair bir husus içermez sadece darp fiiline ait olabilecek izlerin varlığı ve niteliğini barındırır. Bu nedenle belirtmekte yarar var ki darp raporu ceza yargılamasında tek başına delil olarak kullanılamaz. Çünkü darp raporunun ilgili darp fiiline ilişkin olayın kesin olarak gerçekleştiğini tek başına ispat gücü bulunmaz.

Mahkeme tarafından ilgili olay değerlendirirken darp raporuna ek olarak mağdurun olayın oluşu ile ilgili verdiği ifadelerdeki tutarlılık ve eğer varsa tanık ifadeleri ya da başka deliller dikkate alınır ve bu çerçevede hüküm verilir. Bu nedenle yalnızca darp raporu almak davanın kazanılması için yeterli değildir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: