Hakaret Suçu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret Suçu Nedir? | Mükyen Hukuk

Hakaret suçu ile ilgili düzenlemeler 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alır. Türk Ceza Kanunu’nun şerefe karşı işlenen suçlar bölümünü kapsayan 125. maddesi ile 131. maddesi arasında hakaret suçu ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Hakaret suçunun tanımına ise Türk Ceza Kanunu 125. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 125

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

  • a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  • b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  • c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Hakaret Suçunda Şikayet Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki hakaret suçunun temel şekli takibi şikayete bağlı suçlar arasında yer alır. Buna göre söz konusu suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Aksi halde mağdur şikayet hakkını kaybeder. Burada belirtmek gerekir ki şikayet hakkı, en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır. Hakaret suçunda mağdurun belirlenmesi ile ilgili ise Türk Ceza Kanunu 126. Maddesinde “Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.” ifadesine yer verilmiştir. Söz konusu suçun ispatı için ise Türk Ceza Kanunu 127. Maddesinde “İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Hakaret Suçunda Uzlaştırma Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki Türk Ceza Kanunu 125. Maddesi kapsamında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu hariç, tüm hakaret suçlarında taraflar arasında uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektirir. Gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında uzlaşma kapsamında olan suçlar için öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya ya da yargılamaya devam edilmesi gerekir.

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu Nedir?

Kişinin hatırasına hakaret suçu ile ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu 130. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 130

  1. Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.
  2. Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hakaret Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu Nedir?

Hakaret suçunda soruşturma ve kovuşturma koşulu ile ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu 131. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 131

  1. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.
  2. Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: