Kasten Öldürme Suçu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Kasten Öldürme Suçu Nedir?

Kasten Öldürme Suçu Nedir? | Mükyen Hukuk

Bir kişinin; başka bir kişi ya da birden fazla kişinin hayatına kasıtlı olarak son vermesi kasten öldürme suçu olarak tanımlanır ve Türk Ceza Kanunu 81. maddesinde bu suç ile ilgili düzenlemeler yer alır. İlgili kanun maddesinde “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadesine yer verilmiştir. Kasten öldürme suçu halk arasında kasten adam öldürme suçu olarak da bilinir. Söz konusu suçta bir kişiyi öldürmeye yönelik irade mevcuttur. Ancak burada belirtmek gerekir ki eğer fail, karşısındaki kişiyi öldürme niyeti ile hareket etmemiş ise taksirle öldürme suçu söz konusu olur.

Kasten adam öldürme suçu için Türk Ceza Kanununda 3 maddelik düzenleme düzenlenmiştir. Bu maddeler;

 • Türk Ceza Kanunu 81. madde, suçun temel işleniş şeklini düzenlemektedir.
 • Türk Ceza Kanunu 82. madde, suçun nitelikli unsurlarını düzenlemektedir. Nitelikli unsurlar cezayı artırıcı ve azaltıcı durumları ifade eder.
 • Türk Ceza Kanunu 83. madde, kasten adam öldürme suçunun ihmali davranış ile işlenmesi durumunu düzenlemektedir.

Kasten öldürme suçunun nitelikli unsurları ile ilgili düzenlemenin yer aldığı Türk Ceza Kanunu 82. maddeye aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 82

(1) Kasten öldürme suçunun;

 • a) Tasarlayarak,
 • b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 • c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 • d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,
 • e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 • g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
 • i) (Ek:29/6/2005 - 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 • j) Kan gütme saikiyle,
 • k) Töre saikiyle,

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Yukarıda yer alan kanun maddesinden de anlaşılabileceği gibi kasten öldürme için çok ciddi bir cezai yaptırım öngörülmüştür. Ancak somut olayın özelliklerine göre failin işlediği fiil ile ilgili yapılacak değerlendirme büyük önem taşır.

Söz konusu suçun cezasının bu kadar ağır olmasının nedeni ise öldürülen kişinin yaşam hakkının gasp edilmiş olmasıdır çünkü yaşam hakkı elinden alınmış kişi için diğer bütün hakları önemsiz kalır.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Nedir?

Bir kişinin belli bir şekilde hareket etmesi gerekirken bunun dışında hareket ederek başka bir kişinin ölümüne sebep olması hali ihmali davranışla adam öldürme olarak tanımlanır. Fakat burada vurgulamak gerekir ki; her ihmali davranış söz konusu bu suçu meydana getirmez. İhmali davranışla adam öldürme suçunun işlenebilmesi için temel kurallar aşağıda yer verilmiştir:

 • Söz konusu kişinin belirli bir icrai davranışta bulunmak konusunda kanuni açıdan ya da sözleşmesel olarak bir yükümlülük altına girmiş olması gerekir.
 • Söz konusu kişinin önceden gerçekleştirdiği bir fiil, başka bir kişinin yaşamını tehlikeye sokacak bir durum ortaya koymuş olmalıdır.

Örnek vermek gerekirse; cankurtaranın sözleşme gereği, boğulan kişiyi kurtarma yükümlülüğü varken bir kişinin boğulduğunu görmez ve yardım etmez ise, denizde boğulan kişiyi kurtarmaya yönelik hareket etmemiş olur ve bu halde ihmali davranışla öldürme suçu işlemiş olur. Bu duruma ek olarak herhangi bir kanuni sorumluluk ya da sözleşmesel yükümlülüğü olmasa da kişi bir fiili ile başkasının yaşamını tehlikeye sokmuş olabilir. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ile ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu 83. maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 83

(1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

 • a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
 • b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, Gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: