Taksirle Yaralama Suçu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Taksirle Yaralama Suçu Nedir?

Taksirle Yaralama Suçu Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; taksirle yaralama suçu ile ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu 89. maddesinde yer alır. Tanımına da yer vermek gerekirse; taksirle yaralama; failin öngörülebilir bir neticeyi öngöremeyerek dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde bir hareketle yaralama teşkil eden fiili işlemesidir. Burada vurgulamak gerekir ki; taksirli yaralama suçunda, fail söz konusu fiili kendi iradesiyle yapmakla beraber hareketinin neden olacağı neticeyi öngöremez. Taksirle yaralama suçu ile ilgili düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu 89. Maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 89

(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 • a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • b) Vücudunda kemik kırılmasına,
 • c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • d) Yüzünde sabit ize,
 • e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 • a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
 • (4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  (5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

  Burada vurgulamak gerekir ki; taksirle yaralama suçu ile kasten yaralama suçu arasındaki en önemli fark, kasten yaralama suçunda failin doğrudan bir kasıtla bilerek ve isteyerek söz konusu fiili gerçekleştirmesini ifade ederken, taksirle yaralamada ise failin dikkatsiz ve özensiz davranışı ile söz konusu fiilinin sonucunu öngöremeden yaralamayı gerçekleştirmesidir.

  Taksirle Yaralama Suçunda Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma Nedir?

  Öncelikle burada belirtmek gerekir ki taksirle adam yaralama suçu şikayete tabi suçlardan birisidir. Taksirle yaralama suçu için şikayet süresi; söz konusu suçun işlenmesinden ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki; bilinçli taksirle yaralama suçu işlenmesi halinde, suçun sadece Türk Ceza Kanunu 89. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan basit hali şikayete tabidir. Söz konusu suçun 89. Maddesinin 2-3-4. fıkralarında düzenlenen nitelikli halleri ise bilinçli taksirle işlendiği takdirde takibi şikayete tabi değildir, söz konusu bu haller savcılık tarafından resen soruşturulur.

  Dava zamanaşımı süresi taksirle yaralama suçu için 8 yıldır. Ancak burada vurgulamak gerekir ki belli koşulların gerçekleşmesi halinde zamanaşımı süresi 12 yıla kadar çıkabilir.

  Ayrıca taksirle yaralama suçu ilgili taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardan biridir. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanmaz ise soruşturmaya ya da yargılamaya devam edilmesi gerekir.

  Taksirli Yaralama Suçunun Unsurları Nelerdir?

  Ceza Genel Kurulu tarafından verilen çeşitli kararlarda ve öğretide benimsenen taksirli suçların unsurları aşağıda sıralanmıştır:

  1. Söz konusu fiilin taksirle işlenebilen bir fiil olması gerekir,
  2. Söz konusu hareketin iradi olması gerekir,
  3. İlgili fiilin sonucunun fail tarafından istenmemesi gerekir,
  4. Söz konusu fiil ile sonuç arasında nedensellik bağının bulunması gerekir,
  5. Söz konusu fiilin neticesinin öngörülebilir olmasına rağmen fail tarafından öngörülmemiş olması gerekir.

  Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

  Randevu Al
  0216 784 43 20

  Diğer Makalelerimiz: