Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri ve Cezası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri ve Cezası Nedir?

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri ve Cezası Nedir? | Mükyen Hukuk

Silahla Tehdit Nedir?

Tehdit suçunda silah kullanımı mağdur üzerinde oluşan korkunun artmasına sebep olması nedeniyle kanun koyucu tarafından silahlı tehdit halinde cezanın ağırlaştırılması gerektiği düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki silahla tehditten bahsedebilmek için tehdit fiilinin silahla gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu demektir ki failin tek başına silah taşıyor olması nitelikli halin oluşmasını gerektirmez. Ancak söz konusu silahın teşhir edilmesi suçun oluşumu için yeterli görülür. Öte yandan vurgulamak gerekir ki silahın gerçekliği ya da çalışıp çalışmadığı gibi durumlar suçun oluşumu bakımından önem arz etmez. Ancak eğer mağdur silahın gerçek olmadığını biliyorsa nitelikli hal meydana gelmez. Buna ek olarak failin gıyabında silah teşhir edilirse yine suçun nitelikli hali oluşmayacaktır. Yargıtay'ın konuyla ilgili bir kararında “Sanığın, silahını çıkartıp mağdurun olmadığı, tanıkların bulunduğu ortamda, mağduru sorarak gıyabında onu hedef almak suretiyle tehdit içeren ( bu silahın mermilerini o adamın g... dolduracağım ) gibi ifadeleri kullandığı olayda, tehdit eyleminde silahın korkutuculuk özelliğinin mağdura karşı gerçekleşmediği ve olaya kolluğun el koymasından sonra mağdurun öğrendiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK'nın 106/1-1. maddesi gereğince tehdit kapsamında kalıp kalmadığı araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir.

Failin Kendini Tanınmayacak Bir hale Koyarak Tehdit Suçunun İşlenmesi Nedir?

Eğer tehdit suçunun faili kendini herhangi bir şekilde tanınmayacak vaziyete getiriyorsa bu hal tehdit suçu bakımından ağırlaştırıcı neden sayılır. Bunun sebebi ise mağdurun tehlikenin kimden geldiğini bilmemesi ayrıca bir korku oluşmasını sağlamasıdır. Saldırıyı gerçekleştiren kişiyi bilmeyen mağdur savunmada da zorluk yaşayacağı için bu halde cezanın artırılması öngörülmüştür.

Tehdit Suçunun İmzasız Mektupla İşlenmesi Nedir?

Tehdit suçunun imzasız mektupla işlendiği durumda mağdurun yaşadığı korkunun artar. Tehdit suçunun cezasının artırılmasının koşulu korkunun artmasına bağlandığı için bu halde de tehdit suçunun nitelikli hali meydana gelir. Söz konusu bu nitelikli halin oluşması için mağdurun mektubun kimin tarafından gönderildiğini bilmemesi gerekir.

Tehdit Suçunun Özel İşaretlerle İşlenmesi Nedir?

Tehdit suçu özel işaretlerle işlendiği halde söz konusu özel işaretler mağdur üzerindeki korkuyu artırır. Örnek vermek gerekirse; ölümü andıran işaretler kan damlayan resimler vb. hallerde tehdit suçunun nitelikli hali meydana gelir.

Tehdit Suçunun Birden Fazla Kişi İle İşlenmesi Nedir?

Birden fazla kişi ile işlenen tehdit suçundan mağdurun kendini koruma imkanı azalır. Çünkü bu durumda mağdurun yaşadığı korku ise aynı oranda artar. Bu sebeple bu hal kanunen nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Söz konusu bu nitelikli halin oluşması için faillerin tamamının doğrudan fail olması gerekir. Buna ek olarak faillerin tehdit kastının mevcut olması gerekir. Bu demektir ki faillerin tamamının bir plan dahilinde mağduru tehdit ettiklerini biliyor olmaları gerekir. Yargıtay'ın konuya ilişkin bir kararında “Olayda, ani gelişen tartışma ortamında sanıkların ne suretle önceden anlaşıp planlayarak iştirak iradesi içinde atılı eylemi gerçekleştirdikleri açıklanmadan yeterli olmayan gerekçeyle sanıklar hakkında hükümler kurulması hatalıdır.” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir.

Tehdit Suçunun Var Olan veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak İşlenmesi Nedir?

Tehdit suçunun var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak işlenmesi nitelikli halinin oluşması için örgütün bir suç örgütü olması gerekir. Ancak vurgulamak gerekir ki söz konusu örgütün gerçekten var olması gerekmez. Buna göre varsayım halinde dahi nitelikli hal oluşacaktır. İlgili örgütün korkutucu etkiye sahip olması gerekir.

Tehdit Suçunda Cezayı Hafifleten Hal Nedir?

Daha önce de tanımına yer verdiğimiz gibi, kanun koyucu tehdit suçunun failinin bir başkasını, kendisinin ya da yakınının hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmesi halinde altı aydan iki yıla, malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından ya da sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmedileceğini düzenlemiştir. Söz konusu düzenlemeden anlaşılacağı üzere tehdit suçunun cezası söz konusu tehdidin yöneltildiği hukuki değer göz önüne alınarak göre ikiye ayrılmıştır. Tehdit suçunun temel hali maddenin ilk cümlesinde daha az cezayı gerektiren nitelikli hali ise ikinci cümlesinde yer alır. Failin cezasında indirim yapılabilmesi için tehdit edilen kişinin malvarlığı ya da sair bir kötülük ile tehdit edilmiş olması gereklidir.

Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

Yapılan tehdidin kişinin hayat, vücut ve cinsel dokunulmazlığını hedef alması durumunda fail 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırken, söz konusu tehdidin mağdurun malvarlığına yöneltilmesi durumunda ise fail 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tehdit Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Eğer fail 2 yıl ya da daha az süreli hapis cezası ile cezalandırılırsa hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir. Tehdit suçu sebebiyle bir zarar oluşmayacağından hükmün açıklanmasının geri bırakılması açısından zararın giderilmesi koşulu uygulanmaz.

Tehdit Suçunda İçtima Nedir?

Tehdit suçu daha önce de belirttiğimiz gibi bazı suçlar açısından unsur kabul edilen bir suçtur. Örnek vermek gerekirse yağma suçu açısından tehdit bir suç unsurudur. Bu vb. gibi durumlarda fail bileşik suç hükümleri gereğince tehdit suçundan cezalandırılmaz. Türk Ceza Kanununun 106. maddesinin 3. fıkrasında konu ile ilgili özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. İlgili kanun maddesinde “Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.” Burada vurgulamak gerekir ki; içtima kuralları gereği fail cezası daha ağır olan suçtan cezalandırılır. Bu anlamda iki suçun oluştuğu hallerde silahla tehdit suçunun cezası daha ağır olduğundan faile sadece silahla tehdit suçundan ceza verilecektir. Tehdit suçunun yanında mağdura hakaret de edilmiş ise fail hakaret suçundan ayrıca cezalandırılır. Öte yandan tehdit suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Tehdit Suçunda Kast Nedir?

Tehdit suçu kast şekilde işlenebilen bir suçtur. Bu demektir ki fiilin taksirle gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Söz konusu suçun oluşması için genel kast yeterlidir ve özel kastın varlığı aranmaz.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: