Telefonda Cinsel Taciz Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Telefonda Cinsel Taciz Nedir?

Telefonda Cinsel Taciz Nedir? | Mükyen Hukuk

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçu ile ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde yer alır. İlgili kanunda cinsel taciz suçunun işlenebilmesinin şartı olarak fiziksel bir temas değil cinsel amaçlı olarak bir kişinin taciz edilmesi suçun oluşması için yeterli görülmüştür. Bu bağlamda cinsel taciz olarak nitelendirebilecek davranışlar; sözle, yazıyla ya da teşhir suretiyle gerçekleştirilebilir. Burada vurgulamak gerekir ki ne yazık ki gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile herhangi bir temas olmaksızın gerçekleştirilen cinsel taciz suçu oranında da belirgin bir artış olmuştur. Buna göre; sosyal medya sitelerinde, kişilere, cinsel amaçlı olarak yazılar yazılması ya da teklifler gönderilmesi de cinsel taciz suçunun oluşması için yeterlidir. Cinsel taciz suçu ile ilgili düzenlemenin yer aldığı Türk Ceza Kanunu 105. maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 105

  1. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  2. (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;
  • a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  • c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Telefon Aracılığıyla İşlenen Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanununun 123. maddesi "hürriyete karşı suçlar" başlıklı yedinci bölümünde yer alır ve bu bölümde kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu; "sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir" şeklinde ifade ifade edilmiştir. İlgili maddenin gerekçesinde açık şekilde yer verildiği üzere, söz konusu bu suçla kişilerin huzur ve sükûnunun bozulması hususunda gösterilen davranışlar cezalandırılır. Söz konusu hareketlerin suç olarak tanımlanması ve cezalandırılmasındaki amaç ise kişilerin psikolojik ve ruhsal sükûn içerisinde yaşama hakları korumaktadır. Söz konusu bu suçun meydana gelebilmesi için failin özel bir maksatla hareket etmesi, yani ısrarla telefon etmesi ya da gürültü yapması ya da aynı amaçla hukuka aykırı teşkil eden başka bir fiilde bulunması yoluyla kişilerin rahatsız edilmesi ve bu hareketlerin de mağdur olan kişinin huzur ve sükûnunu bozma amacı taşıyarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; cinsel taciz suçunun ispatlanması yargılama aşamasında önemli tartışma konularından birini oluşturur. Söz konusu cinsel tacizin çoğu zaman yalnızca iki kişi arasında geçmesi, ilgili olayın görgü tanıklarının olmaması, kamera ya da video kaydı gibi teknik araçların nadiren suç delili olarak dava dosyalarında yer alması sebebiyle ilgili suçun sübut bulup bulmadığı mahkemeler tarafından en çok tartışılan konulardan biridir. Fakat burada vurgulamak gerekir ki, Yargıtay tarafından verilen yerleşik kararlarda söz konusu suçun ispatı konusunda bazı kriterler getirilmiştir. Bu bağlamda; Yargıtay’a göre, fail ve mağdur dışında tanığın olmadığı cinsel taciz suçlarında aşağıda yer alan olgular tartışılarak ilgili suçun ispat edilip edilmediği belirlenir. Bu olgular;

Mağdurun Sanığı Tanıyıp Tanımadığı

Söz konusu suçun mağduru sanığı ilgili olaydan önce tanımıyor ise, mağdurun kimliği ve eşgali belirli bir kimseyi cinsel taciz faili gösteren beyanına değer verilmelidir.

Fail İle Mağdur Arasında Önceye Dayalı Herhangi Bir Husumet Bulunup Bulunmadığı

Burada vurgulamak gerekir ki eğer ilgili suçun faili ile mağduru ilgili olaydan önce birbirini tanıyorsa, taraflar aralarında olaydan önceye dayalı husumet bulunup bulunmadığı araştırılır. Eğer mağdur ile fail arasında önceye dair husumet mevcut ise mağdurun cinsel tacize maruz kaldığına ilişkin beyanı Yargıtay tarafından ispat için yeterli görülmez. Fakat burada belirtmek gerekir ki, taraflar arasında önceye dayalı husumet mevcut değilse mağdurun beyanına itibar edilir.

Mağdurun Kendi Şeref Ve Onurunu İlgilendiren Bir Konuda İftira Atması İçin Sebep Bulunup Bulunmadığı

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki cinsel taciz suçunun yargılama süreci mağdur açısından özellikle sosyal anlamda oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Bu nedenle; mağdurun doğrudan kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için somut bir neden tespit edilememiş ise mağdurun beyanına itibar edilir.

Mağdurun Beyanlarının Tutarlı Ve Çelişkisiz Olması

Burada vurgulamak gerekir ki Yargıtay kararlarına göre mağdurun söz konusu olayı anlatım biçimi, hikayesi hayatın olağan akışına uygun şekilde olmalıdır. Bu demektir ki mağdurun beyanı tüm aşamalarda birbiriyle uyum göstermeli, samimi, ısrarlı ve tereddütsüz şekilde olmalıdır. Yargıtay içtihatlarına göre çelişkiler içeren, hayatın olağan akışına açıkça aykırı olan, aşamalarda değişen beyanlara itibar edilmez.

Cinsel Taciz Suçu Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; cinsel taciz suçunun basit şekli, soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar arasındadır. Basit cinsel taciz suçunda şikayet süresi, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Buna göre ilgili suçun mağduru, şikayet hakkını 6 ay içerisinde kullanmaz ise bir daha aynı fiil ile ilgili şikayet hakkını kaybetmiş olur. Ancak burada vurgulamak gerekir ki cinsel taciz suçunun nitelikli halleri şikayete tabi değildir, savcılık tarafından resen soruşturulur. Söz konusu suçun nitelikli halleri için öngörülen dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Asliye Ceza Mahkemesi cinsel taciz suçu sebebiyle yargılama yapma görevine sahiptir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: