Trafik Cezasına İtiraz Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Trafik Cezasına İtiraz Nedir?

Trafik Cezasına İtiraz Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle trafik cezalarının kesilme şekillerinden başlamak gerekirse; iki tür trafik cezası kesilme şekli mevcuttur ve bu şekillere aşağıda yer verilmiştir. Bu şekiller;

  • Gıyapta trafik cezası, başka bir deyişle plakaya kesilen ceza,
  • Bizzat trafik polisi tarafından kesilen ceza.

Burada belirtmek gerekir ki trafik cezasına itiraz hali de kesilen cezanın türüne göre farklılık gösterebilir. Burada belirtmek gerekir ki söz konusu trafik cezası gıyaben kesilmiş ise diğer bir deyişle plakaya kesilmiş ise trafik cezası itiraz süresi, cezanın ilgili kişiye tebliğinden itibaren başlar. Trafik polisinin ilgilinin yüzüne karşı cezayı kestiği halde ise trafik cezası itiraz süresi, aynı gün işlemeye başlar.

Trafik Cezası İtiraz Hakkı Nasıl Kullanılır?

Trafik cezasına itiraz Kabahatler Kanunu 27. maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Kabahatler Kanunu Madde 27

  1. İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.
  2. Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
  3. Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.
  4. Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.
  5. (Değişik: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.
  6. (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir.
  7. (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir.
  8. (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.

Trafik Cezası İtiraz Nasıl Yapılır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki trafik cezasına itiraz için bazı belgelerin bulundurulması gerekir. Söz konusu cezaya itiraz edilirken, ilgili kişiden herhangi bir ücret talep edilmez. Fakat burada belirtmek gerekir ki söz konusu itirazın sonunda mahkeme, cezaya itiraz eden kişinin kusurlu olduğuna hükmeder ise, ilgili kişi mahkeme masraflarını ödemek durumunda kalır. Trafik cezasına itiraz için yapılması gereken ilk şey itiraz dilekçesi hazırlamaktır. Gereken dilekçe hazırlandıktan sonra söz konusu bu dilekçenin mahkemeye verilmesi gerekir.

Trafik Cezası İtiraz Usulü Nedir?

Burada belirtmek gerekir ki trafik cezasına itiraz halinde mahkeme, itirazı usulden kabul ederse ilgili tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulmuş dilekçenin bir kopyasını, cezaya itiraz edilecek kuruma tebliğ eder. Söz konusu dilekçe örneği kendisine tebliğ edilen kamu kurumu, mahkemenin tebliğinde itibaren en geç 15 gün içerisinde mahkemeye cevabını iletir. Buna ek olarak mahkeme, itiraz başvurusunda bulunan kişi ya da kişilere, kamu kurum ve kuruluşu tarafından mahkemeye sunulan cevap dilekçesinin bir örneğini de iletir. Burada önemle vurgulamak gerekir ki mahkemenin tarafları dinlediği sırada, taraflar avukatları ile duruşma salonunda hazır bulunmalıdır. Ancak tarafların mazereti bulunmadığı halde mahkeme salonunda bulunmaması ise yokluklarında karar verilmesine engel teşkil etmez.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: