Fuzuli İşgal Davası Nasıl Açılır?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Gayrimenkul Hukuku » Fuzuli İşgal Davası Nasıl Açılır?

Fuzuli İşgal Davası Nasıl Açılır? | Mükyen Hukuk

Fuzuli İşgal Davası Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; taşınmazlarla ilgili konularda bir taşınmazın haksız yere işgal edilmesi nedeniyle açılan davalara fuzuli işgal davaları denir. Bu bağlamda fuzuli işgal davaları taşınmazın haksız yere işgal edilerek mülkiyet sahibinin zarara uğratılması halinde ortaya çıkacak zararın tazminin yapıldığı davalar ecrimisil davasının konuları arasına girmekle birlikte taşınmazın malik sıfatını elinde bulunduran kişinin rızası ya da izni olmaksızın bir gayrimenkulün işgal edilmesi, boşaltılmaması ya da boş olan bir taşınmaza haksız yere yerleşilmesi durumunda fuzuli işgal davası açılabilir.

Fuzuli İşgal Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; fuzuli işgal davası açma sürecinde en önemli husus fuzuli işgal davasının konusunun tahliyeyi içermesi ve fuzuli işgal sıfatına sahip kişinin taşınmazdan çıkarılması halinde açılmasıdır. Fuzuli işgalin işgali nedeniyle buna ek olarak tazminat da talep ediliyor ise söz konusu bu halde ecrimisil davasının da açılması gerekir.

Fuzuli İşgal Davası Nedeniyle Tahliye Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; fuzuli işgal davası sebebiyle davasında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurmak suretiyle işgal davası açılabilir. Söz konusu bu dava için işgal davasında malik sıfatına sahip kişinin mal sahibi olduğunu ve işgal sıfatına sahip kişiyle arasında herhangi bir sözleşme bulunmadığının mahkemede ispat edilmesi gerekir. Söz konusu fuzuli işgal davasının açıldığı sulh hukuk mahkemesinin davacıyı haklı bulması halinde fuzuli işgal tahliye ihtarnamesi gönderilmesine karar verilir ve davalı olan kişinin gerçekleştirdiği haksız eylem sebebiyle taşınmazdan tahliyesini için hüküm verilir.

Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; fuzuli işgal davasının kira sözleşmesinden kaynaklanması da mümkündür ya da kira sözleşmesi biten kiracının taşınmazı 3. kişiye kiralaması halinde kiracı tahliye davası açılmadan ve kiracı tahliye ihtarında bulunulmadan 3. kişilere karşı fuzuli işgal davası açılarak gayrimenkulün tahliyesi istenebilir. Konu ile ilgili Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin E.2017/5282, K. 2017/16600, T. 28/11/2017 kararında “..Davacının dayandığı ve davaya konu taşınmaza ait kira sözleşmesi 05.07.2010 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli olup, kiraya veren davacılar ile kiracı dava dışı …arasında düzenlenmiştir. Sözleşmenin hususi şartlar 5. Maddesinde kiracının kiralananı kısmen veya tamamen devir veya ciro edemeyeceği kararlaştırılmış olup bu hüküm tarafları bağlar.. Kira bedellerinin davalı tarafından davacıların banka hesabına ödenmesi de davacının sözleşmenin devrine onay verdiğini göstermez.. Bu sebeple kira ilişkisinin davalıya devredildiğinden bahsedilemeyeceği için davalının fuzuli şagil olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, kiralananın, sözleşmedeki devir yasağına rağmen davalıya devredildiğinin anlaşılması karşısında Mahkemece fuzuli işgalci durumunda bulunan davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir..” ifadelerine yer verilmiştir.

Fuzuli İşgal Davası Ne Kadar Sürer?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; fuzuli işgal nedeniyle tahliye davası ecrimisil tazminat talebiyle birlikte açılabileceği gibi tek olarak da açılabilir. Ayrıca gayrimenkul işgali davaları sulh hukuk mahkemesinin görev alanına giren davalardır. Söz konusu bu davaların sonuçlanma süreleri dava açılan mahkemenin iş yükü, dosya kapsamındaki tanıklar ve delillerin durumu gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak sonuçlanır ve tahliye için hüküm kurulur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20