Gayrimenkul Avukatı Nedir ve İşlevi Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Gayrimenkul Hukuku » Gayrimenkul Avukatı Nedir ve İşlevi Nelerdir?

Gayrimenkul Avukatı Nedir ve İşlevi Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki hukuki mevzuatta gayrimenkul avukatı şeklinde bir tanımlama mevcut değildir. Buna ek olarak gayrimenkul davalarına giren avukatların kendini gayrimenkul avukatı olarak tanıtması da aynı sebepten yasal değildir. Ancak yargısal pratik içerisinde ve halk tarafından verilen adlandırmayla taşınmazlar ile ilgili davalara giren avukatlar gayrimenkul avukatı şeklinde anılmaktadır.

Gayrimenkul Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Burada vurgulamak gerekir ki; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ceza avukatı ile sanığın temsil edilmesi gereken bazı ceza davaları hariç olmak koşulu ile diğer hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu mevcut değildir. Bu nedenle gayrimenkul davaları için de avukat tutma zorunluluğu yoktur. İlgili davanın taraflar davalarını kendileri açarak takip edebilirler. Ancak burada vurgulamak gerekir ki taşınmaz davaları birçok teknik boyutu içinde barındıran davalardır ve bu nedenle tarafların yapacağı en küçük usul hatası dahi söz konusu davanın usulden kaybedilmesine sebep olabilir. Ayrıca burada altını çizmek gerekir ki; taşınmazlarla ilgili davalar çoğunlukla Asliye Hukuk Mahkemesinde yazılı yargılama usulü uygulanarak görülen davalardır.

Taşınmaz Davaları Nelerdir?

Men-i Müdahale Davası Nedir?

Burada belirtmek gerekir ki en sık açılan gayrimenkul davası çeşidi men-i müdahale davasıdır. Öncelikle herhangi bir taşınmazdan yararlanmak için ya taşınmazın sahibi olmak ya da söz konusu taşınmazın sahibinden icazet almak gerekir. İlgili taşınmazın sahibinden onay almadan herhangi bir taşınmazın herhangi bir şekilde kullanılması hukuka aykırılık teşkil eder. Söz konusu taşınmazın bu şekilde kullanılması, mülk sahibine men-i müdahale diğer bir deyişle müdahalenin önlenmesi davasını açma hakkını verir. Söz konusu taşınmazın sahibi ilgili müdahalenin önlenmesi davası ile taşınmazına yapılan saldırıyı ortadan kaldırır.

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i şuyu ya da diğer bir deyişle ortaklığın giderilmesi davası herhangi bir taşınmaza birden fazla kişinin sahip olması halinde gündeme gelir. Paylı mülkiyette söz konusu taşınmazın paydaşları taşınmazın taksim şeklinde anlaşamayabilir. Bu halde ilgili paydaşlar ortaklığın sona erdirilmesi için izale-i şuyu davası açma yoluna giderler. Ortaklığın giderilmesi davası neticesinde taşınmazın aynen taksimi eğer mümkün ise ilgili taşınmaz aynen taksim edilir. Ancak ilgili taşınmazın aynen taksim edilmesi mümkün değil ise taşınmaz icra dairesi marifeti ile satılarak satış bedeli payları oranında paydaşlara dağıtılır.

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; kamu yararı gözetilerek herhangi bir kişiye ait taşınmazın mülkiyetinin tek taraflı bir idari işlemle kamuya geçirilmesi kamulaştırma olarak tanımlanır. Buna göre idare, kamu yararı kararı alınmasının ardından herhangi bir kişiye ait taşınmaz kamulaştırılabilir. Söz konusu kamulaştırma işleminin tamamlanması için idarenin adli yargıda gayrimenkulün sahibi aleyhine tapu iptal ve tescil davası açması gerekir. İdare tarafından açılan bu davada avukat davalı tarafta mülk sahibinin hakları için savunma yapar. Eğer söz konusu halde idarenin kamu yararı kararı yerinde değil ise, söz konusu bu işleme karşı idari yargıda dava açılabilir.

Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası Nedir?

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse bir bölgede bulunan arazilerin kayıt altına alınması, arazi özelliklerinin haritada ve kayıtlarda belirlenmesi ve sonunda arazide mülkiyet hakkı bulunanların tapu kaydına tescilini sağlayan ve devlet tarafından yapılan işleme kadastro denir. Arazilerde kadastro diğer bir deyişle tapulama işlemi yapılırken arazinin boyutları, sınırları ya da hak sahibinin kim olduğu konularında yanlış tespitler yapılması mümkündür. Söz konusu bu hallerde gayrimenkul avukatı, tapu kayıtlarını ve kadastro tespit tutanaklarını incelemek suretiyle söz konusu arazi sahibinin herhangi bir hak kaybı varsa tapu iptal ve tescil davası açma yoluna gider.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20