İcra Takibine İtiraz Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İcra İflas Hukuku » İcra Takibine İtiraz Nedir?

İcra Takibine İtiraz Nedir? | Mükyen Hukuk

İcra takibine itirazla ilgili olarak öncelikle belirtmek gerekir ki; borçlu olan kişi, alacaklı tarafından başlatılan ilamsız icra takibine itiraz etmez ise icra takibi kesinleşir. Burada icra takibinin kesinleşmesi ile kastedilen, alacaklı olan kişinin alacağını tahsil etmek için gerekli haciz işlemlerini başlatabilmesi anlamını taşır. Söz konusu bu halde borçlu olan kişinin borcu olmadığı, söz konusu borcun vadesinin gelmediği ya da borcu ödediği gibi bir iddiası mevcut ise borçlu olan kişi ilamsız icra takibine itiraz etmelidir.

Burada belirtmek gerekir ki icra takibine itiraz çeşitleri; imzaya itiraz ve borca itiraz olmak üzere ikiye ayrılır. Belirtmek gerekir ki söz konusu her iki itiraz için başvuru yolu ve itirazın sonuçları farklılık arzeder.

İcra takibine itiraz etmek isteyen borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde icra takibine itiraz dilekçesi ile ya da sözlü olarak icra dairesine başvuru yaparak itiraz edebilir. Söz konusu bu işlemler ile icra takibine itiraz yapılmış olur ve icra takibi durur. Burada belirtmek gerekir ki ilamsız icra takibine itiraz harca tabi değildir. Söz konusu bu itiraz yapılırken borçlu olan kişinin yalnızca ilgili borca itiraz ediyorum beyanı yeterli görülür. Fakat borçlu olan kişi savını desteklemek için yine de sebep gösterebilir. Eğer söz konusu itiraz dilekçesi yazılırken sebep gösterilmiş ise bu sebebin ne olduğuna çok dikkat edilmelidir. Bu dikkat gerekliliğinin sebebi ise; söz konusu itiraz sonucunda alacaklının ya itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması davası açabilecek olmasıdır. Alacaklı olan kişinin söz konusu itirazın kaldırılmasını talep ettiği halde, borçlu olan kişi icra takibine itiraz dilekçesindeki sebepler ile bağlı olur.

İcra Takibine İtiraz Sebepleri Nelerdir?

İcra takibine itiraz sebepleri ile ilgili öncelikle belirtmek gerekir ki icraya itiraz eden borçlu, söz konusu itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklı olan kişinin dayandığı senet metninden anlaşılanların dışında kalan, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez. Bu nedenle icraya itiraz ederken gerekçelerini eksiksiz yazmak, dilekçeyi titizlikle hazırlamak hak kaybına uğramamak açısından büyük önem taşır.

Gecikmiş İtiraz Nedir?

Gecikmiş itiraz ile ilgili düzenleme İcra İflas Kanunu 65. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

İcra İflas Kanunu Madde 65

Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde,mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve mütaakıp fıkra için yapılacak duruşmaya taallük eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.

İtiraz üzerine icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. İcra mahkemesi, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar verilmemesi halinde borçludan alınan masraflar kendisine iade olunur.

İtiraz üzerine icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. İcra mahkemesi, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar verilmemesi halinde borçludan alınan masraflar kendisine iade olunur.

Mazeretin kabulü halinde icra takibi durur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü olarak da istiyebilir. Bu takdirde tahkikata devam olunarak gerekli karar verilir.

Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmuşsa mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren alacaklı yedi gün içinde, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemez veya aynı süre içinde 67'nci maddeye göre mahkemeye başvurmazsa haciz kalkar.

İcra Takibine İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Nedir?

İcra takibine itirazın kesin olarak kaldırılması ile ilgili düzenleme İcra İflas Kanunu 68. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

İcra İflas Kanunu Madde 68

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/16 md.) Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.

Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verir.

İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit ise itirazın kaldırılması talebi reddolunur.

Borçlu murisine ait bir alacak için takibedilmekte olup da, terekenin borca batık olduğunu ileri sürerse bu hususta ilam getirmesi için kendisine münasip bir mühlet verilir. Bunun dışında itirazın kaldırılması talebinin kabul veya reddi için ileri sürülen iddia ve savunmalar bekletici mesele yapılamaz.

(Değişik: 9/11/1988-3494/2 md.) Borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse hakim, 68/a maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı bu davada alacağını ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse bu ceza kalkar.

Alacaklı duruşmada bizzat bulunmayıp da imza vekili tarafından reddolunduğu takdirde vekil mütaakıp oturumda müvekkilini imza tatbikatı için hazır bulundurmaya veya masraflarını vererek davetiye tebliğ ettirmeye mecburdur. Kabule değer mazereti olmadan gelmiyen alacaklı borçlunun dayandığı belgede yazılı miktar hakkındaki itirazın kaldırılması talebinden vazgeçmiş sayılır.

(Ek fıkra: 6/6/1985-3222/6 md.; Değişik: 9/11/1988-3494/2 md.) (Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/16 md.) İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi hâlinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20