İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İcra İflas Hukuku » İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? | Mükyen Hukuk

İlamlı İcra Takibi Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; görülen bir davanın sonucunda mahkeme tarafından verilen kararı gösteren resmi belgeye ilam denir. Söz konusu bu kararla başlatılan icra takibi ise ilamlı icra takibi olarak adlandırılır. Genel anlamda ilgili bu takibin konusunu para oluşturur fakat buna ek olarak taşınmazı tahliye davalarında söz konusu taşınmazın tahliyesi gibi bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü de ilamlı icra takibinin konusunu meydana getirebilir. Alacaklı olan kişinin mahkemeden aldığı ilam ile icra müdürlüğüne başvuru yapması sonucunda icra takibi başlar. Söz konusu ödeme emri borçluya tebliğ edildiğinde ise söz konusu takip kesinleşmiş olur.

İlamlı İcra Takibinde İtiraz Süresi Nedir?

Öncelikle vurgulamak gerekir ki ilamlı icra takibinde itiraz söz konusu takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine dilekçe vermek suretiyle yapılır. Ancak belirtmek gerekir ki borçlu olan kişi tarafından yapılan bu itiraz söz konusu takibi kendiliğinden durdurmaz. İcra takibi yalnızca mahkeme icranın geri bırakılması kararı verdiğinde durur.

Adına icra takibi başlatılmış olan borçlu eğer söz konusu ödeme emrinden önce ilgili borcu ödediğini, ilgili borcun ertelendiğini ya da ilgili borcun zamanaşımına uğradığını iddia ediyor ise ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde söz konusu bu icra takibine itiraz edebilir ve söz konusu icranın geri bırakılmasını mahkemeden talep edebilir. Burada önemle vurgulamak gerekir ki eğer borçlu olan kişi ilgili tebliğden itibaren 7 gün içinde söz konusu bu takibe itiraz etmez ise icra takibi kesinleşmiş olur ve borçlu olan kişi icra takibine konu olan borcu ödemek zorunda kalır. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki borçlu olan kişi söz konusu ödeme emrinden sonra ilgili borcu ödemiş ise, ilgili borç ertelenmiş ise ya da söz konusu borç zamanaşımına uğramış ise; kişi belli bir süre olmadan icra mahkemesine başvurabilir ve icranın geri bırakılmasını talep edebilir. Süresiz itiraz olarak isimlendirilen söz konusu bu durumlarda borçlu olan kişi icra takibi son bulana kadar söz konusu bu itirazını ileriye sürebilir. İlgili icra takibinin sona ermesinin ardından ise ilgili kişinin yalnızca istirdat davası açma hakkı olur.

İlamlı İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi Neresidir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki ilamlı icra takibinde diğer icra takiplerinden farklı olarak herhangi bir yetki kuralı mevcut değildir. Buna göre alacaklı olan kişi, istediği icra dairesinde ilamlı icra takibini başlatabilir. Söz konusu bu durumda borçlu olan kişinin de yetki itirazı gibi bir hakkı mevcut değildir.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

Öncelikle tanımından ve ilamlı icra takibinden farklı yönünden başlarsak; ilamlı icranın aksine herhangi bir mahkeme kararı olmadan başlatılan icra takibi ilamsız icra takibi olarak adlandırılır. İlamsız icra takibi para borcu, teminat ya da diğer alacaklar için kullanılır. İlamsız icra takibi genel anlamda üçe ayrılır ve bunlar; genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi olarak sıralanabilir.

Borçlu olan kişinin yerleşim yerindeki icra dairesi ilamsız icra takibinde genel yetki kuralları çevçevesinde yetkili olan yerdir. Burada belirtmek gerekir ki Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan kişiler için genel yetkili icra dairesi, davalı olan kişinin Türkiye’de bulunun mutad meskeninin bulunduğu yer mahkemesidir. Fakat burada belirtmek gerekir ki bazı hallerde özel yetki kuralları da vardır. Örnek vermek gerekirse; sözleşme kaynaklı borçlarıyla ilgili olan icra takiplerinde söz konusu sözleşmenin ifa edileceği yerde bulunan icra dairesinde icra takibinin başlatılması mümkündür.

İlamsız İcra Takibinde İtiraz Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki ilamsız icra takibinde ödeme emrinin borçlu olan kişiye tebliğ edilmesinden itibaren borçlu olan kişinin 7 gün içinde bu ödeme emrine itiraz etme hakkı vardır. Ancak söz konusu bu 7 gün içinde itiraz edilmeyen icra takipleri kesinleşir. Bu aşamadan sonra ise alacaklı olan kişi ilgili alacağını almak için haciz işlemlerine başvurabilir.

Burada altını çizmek gerekir ki ilamlı icra takibinden farklı olarak ilamsız icra takibinde itiraz etmek icra takibini durdurur. Söz konusu bu halde alacaklı olan kişi icra takibine devam edebilmek için itirazın iptali davası açabilir ya da itirazın kaldırılması davası açabilir. İki tür sebepten ilamsız icra takibinde itiraz yapılabilir. Söz konusu bu sebeplerden biri imzaya itiraz iken diğeri ise borca itirazdır.

İlamlı İcra Takibi İle İlamsız İcra Takibi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İlamlı icra takibiyle ilamsız icra takibi arasındaki en temel fark; ilamlı icra takibinde alacaklı olan kişinin elinde borca dair bir belgenin mevcut olmasıdır. Söz konusu bu fark yetki ve itirazın sonuçları gibi farklılıkları meydana getirir ve icra süreci buna göre ilerler. Daha önce de belirttiğimiz gibi ilamsız icra takibinde genel yetki kuralı mevcut iken ilamlı icra takibinde alacaklı istediği icra dairesine başvurarak icra takibini başlatabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20