Konkordato Nasıl Talep Edilir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İcra İflas Hukuku » Konkordato Nasıl Talep Edilir?

Konkordato Nasıl Talep Edilir? | Mükyen Hukuk

İcra İflas Kanunu 286. maddesinde konkordato talep etmek için gereken belgelere yer verilmiştir. İlgili kanun maddesi aşağıda verilmiştir.

İcra İflas Kanunu Madde 286

Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler.

 • a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.
 • b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
 • c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste. d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
 • e) (Değişik:6/12/2018-7155/13 md.) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları.

Mülga fıkra:6/12/2018-7155/13 md.) Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

(Ek fıkra:6/12/2018-7155/13 md.) Birinci fıkranın bendi kapsamında düzenlenecek raporlar ve bu raporlara dayanak olacak denetimlerde, denetim kuruluşlarının faaliyetleri, hak ve yükümlülükleri, raporların inceleme ve denetimleri, bu raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki sorumluluk ile diğer hususlar hakkında 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra:6/12/2018-7155/13 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Yukarıda açıklanmış olan konkordato talebinde bulunmak için gerekli belgelerin ardından “maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” hükmü de getirilmiştir.

Makul güvence veren denetim raporu, denetim delillerinin Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde değerlendirilir. Bağımsız denetim kuruluşu yapılan söz konusu denetim sonucunda konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği ile ilgili olumlu sonuca varmış ise makul güvence veren denetim raporu hazırlanır.

Konkordato Ön Projesinde Neler Yer Alır?

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; konkordato ön projesinde aşağıda verilen hususlar yer almalıdır;

 • a) Borçlunun, borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği.
 • b) Alacaklıların, alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları.
 • c) Borçlunun, ödemelerin yapılması için mallarını satıp satmayacağı.
 • ç) Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağı hangi yöntemle sağlayacağı; bu kapsamda sermaye artırımı veya kredi temini yoluna gidip gitmeyeceği yahut başka bir yöntem kullanıp kullanmayacağı.

Borçlunun Mal Varlığını Gösteren Belgeler Nelerdir?

Borçlu olan kişinin kendisinin mal varlığını gösteren belgeleri konkordato talebine eklemeleri gerekir. Eğer borçlu olan kişi defter tutma zorunluluğu olan kişilerden biri ise söz konusu bu belgelere ek olarak aşağıda sıralayacağımız belgeleri de eklemesi gerekir. Bu belgeler;

 • a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanan son bilanço.
 • b) Gelir tablosu.
 • c) Nakit akım tablosu.
 • ç) İşletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanan ara bilanço.
 • d) Aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilanço.
 • e) Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri.
 • f) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler.
 • g) Tüm alacak ve borçları, vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
 • ğ) Borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler.

Konkordatoda Geçici Mühlet Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; konkordatoda geçici mühlet iflas erteleme kurumunda yer alan ihtiyati tedbirlere benzetilir. Geçici mühlet ile ilgili düzenlemeler İcra İflas Kanunu 287. maddede düzenlenmiştir ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir;

İcra İflas Kanunu Madde 287

Konkordato talebi üzerine mahkeme, 286 ncı maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve 297 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse, borçlunun 286 ncı maddede belirtilen belgeleri ve kayıtları mahkemenin vereceği makul süre içinde ve eksiksiz olarak sunması hâlinde geçici mühlet kararı verilir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır. Belge ve kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak sunulmaması hâlinde geçici mühlet kararı verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato talebinin de reddine karar verilir.

Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir. (Ek cümle:6/12/2018-7155/14 md.) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilir. 290 ıncı madde bu konuda kıyasen uygulanır.

Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

291 inci ve 292 nci maddeler, geçici mühlet hakkında kıyasen uygulanır.

Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20