İdari Sözleşmeye Karşı Davalar Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İdare Hukuku » İdari Sözleşmeye Karşı Davalar Nelerdir?

İdari Sözleşmeye Karşı Davalar Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; idarenin sözleşmeleri özel hukuk sözleşmeleri ve idari sözleşmeler olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca altını çizmek gerekir ki; idare sözleşmeleri yapmada tam bir serbestiyet söz konusu değildir. Bu demektir ki idare dilediği özel kişi ile sözleşme yapamaz. İdari sözleşme davaları hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanını içeren disiplinler arası bir alandır.

Sözleşmelerden Doğan İdarî Davalar Nelerdir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; yapılacak olan sözleşme; ister özel hukuk hükümlerine bağlı olsun ister idarî sözleşme niteliğinde bir sözleşme olsun söz konusu sözleşme yapılıncaya kadar geçen aşamada idarenin bütün tasarrufları idare hukuku kurallarına tabi olur. Söz konusu bu durumun nedeni ise; ilgili sözleşme yapılıncaya kadar geçen sürede alınacak olan kararların ve birbirini izleyerek sürdürülen işlemler, birer idarî karar ve idarî işlem olmasıdır. Bu süreçte meydana gelebilecek uyuşmazlıklar sözleşmeden değil, birbirini izleyen idarî işlemlerden kaynaklanır. İdari Yargılama Usulü Kanunu 2. maddesinde idari dava türleri ile ilgili düzenleme yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 2

 1. (Değişik: 10/6/1994-4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır:
  • a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,
  • b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
  • c) (Değişik: 18/12/1999-4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
 2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.

İdari Davalar Nasıl Açılır?

İdari Yargılama Usulü Kanunu 3. maddesinde idari davaların nasıl açılacağı ile ilgili düzenleme yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 3

 1. (Değişik: 10/6/1994-4001/2 md.) İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.
 2. Dilekçelerde;
  • a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
  • c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
  • d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,
  • e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, Gösterilir.
 3. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20