Kamu İhaleleri Kanunu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İdare Hukuku » Kamu İhaleleri Kanunu Nedir?

Kamu İhaleleri Kanunu Nedir? | Mükyen Hukuk

4735 sayılı Kamu İhaleleri Kanununda ilgili kanunun amacı “Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.” şeklindeki ifadelerle belirtilmiştir.

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Kamu İhaleleri Kanunu 6. maddesinde sözleşme türleri ile ilgili düzenleme ve tanımlamalar yer alır. İlgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Kamu İhaleleri Kanunu Madde 6

Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;

 • a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,
 • b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,
 • c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,
 • d) (Ek: 1/6/2007-5680/3 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/32 md.) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,
 • e) (Ek: 20/11/2008-5812/32 md.) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme, Düzenlenir.

(Ek fıkra: 1/6/2007-5680/3 md.) Çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan hususları belirlemeye Kurum yetkilidir.

Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Unsurlar Nelerdir?

Sözleşmede yer alması zorunlu unsurlar ile ilgili düzenleme Kamu İhaleleri Kanunu 7. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Kamu İhaleleri Kanunu Madde 7

Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 • a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
 • b) İdarenin adı ve adresi.
 • c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
 • d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
 • e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
 • f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
 • g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
 • h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.
 • i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
 • j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.
 • k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
 • l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
 • m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
 • n) Gecikme halinde alınacak cezalar.
 • o) (Değişik: 30/7/2003-4964/43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
 • p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
 • r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
 • s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
 • t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
 • u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
 • v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
 • y) Anlaşmazlıkların çözümü.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20