Kurumlar Arası Geçiş Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İdare Hukuku » Kurumlar Arası Geçiş Nedir?

Kurumlar Arası Geçiş Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan kurumlar arası yatay geçiş ifadesi hukuk sistemimizde terimsel olarak böyle bir ifade mevcut değildir. Devlet memurlarının bir kurumdan bir başka kuruma geçmesi işlemine “nakil” adı verilir ve nakil işlemi ile ilgili düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74’üncü maddesinde “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlığı altında yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanunu Madde 74

Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Kurumlar arası geçiş ile ilgili düzenleme yukarıda yer vermiş olduğumuz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenmiş olsa da tek başına bu düzenlemenin tüm kurumlar için geçerli bir ortak uygulama modeli teşkil etmez. Söz konusu bu durumun sebebi ise her kurumun ihtiyacı, kadro gereklilikleri ve nakil için aradığı hukukî prosedürlerinin yapısal farklılık göstermesidir. Bu nedenle kurumlar arası nakil işlemine 657 sayılı Kanuna ek olarak uygulamada ilgili kurumların yönetmeliklerine ve eğer mevcut ise Teşkilat Kanunlarına bakmak gerekir.

Kurumlar Arası Geçiş Şartları Nelerdir?

Genel itibariyle bir memurun çalışmakta olduğu kurumdan bir başka kuruma nakli ile ilgili işlem belli bir süreç takip edilerek yerine getirilir. Kurumlar arası geçiş sürecinin genel hatları ile açıklamasına aşağıda yer verilmiştir.

Memurun Nakil Talebinde Bulunması Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kurumlar arası geçiş işlemi için “kurumlar arası muvafakat” şartı aranır. Söz konusu bu muvafakatin sağlanması için ilk olarak memurun naklen geçmek istediği kuruma yazılı bir dilekçe ile başvuru yaparak naklini talep etmesi gerekir. İlgili kurum memurun söz konusu bu isteğini değerlendirmesinin ardından yerinde görürse kabul eder, yerinde görmezse reddeder. Fakat burada özellikle vurgulamak gerekir ki; belirli kadrolar için açılmış bulunan sınavlarda başarı göstermiş olan kişilerin durumu farklılık gösterir.

Kurumlar Arası Yazışma Nedir?

İlgili memurun yazılı nakil talebini yerinde bulan kurum, memurun halihazırda görevli bulunduğu kuruma resmi bir yazı göndererek nakil işlemine muvafakat gösterilmesini talep eder. Muvafakat konusunda yetkili makam atamaya yetkili amirdir. İlgili amir, nakil talep eden kurumun yazısına olumlu ya da olumsuz cevap vermek konusunda ise takdir yetkisine sahiptir. Fakat söz konusu bu takdir yetkisi, keyfî ve mutlak bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile koşullandırılmak zorundadır. Buna göre eğer ilgili amir söz konusu nakil talebini reddedecek ise bu reddinin temelini kamu yararı ve hizmet gerekleri gibi nedenlerle sebeplendirmelidir.

Nakil İşlemi Nasıl Olur?

Kurumlar arası muvafakat sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili memur;

  1. Kazanılmış hak dereceleri üzerinden eş derecede bir göreve nakledilebilir.
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan şartlar göz önünde bulundurularak derece yükseltilmesi ile nakledilebilir.
  3. Memurun rızası alınmak kaydı ile en fazla üç derece altındaki bir göreve nakil yapılabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20