İmar Hukuku Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İnşaat Hukuku » İmar Hukuku Nedir?

İmar Hukuku Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle imar kavramının tanımından başlamak gerekirse: yerel yönetimlerce taşınmazların kullanması için koyulmuş olan kuralların tamamı imar olarak tanımlanır. İlgili yerel yönetimler, söz konusu bölgenin hangi amaçla kullanılacağına, üzerinde ne gibi tesislerin bulunacağına ve yapılaşmanın olup olmayacağına, eğer yapılaşma olacak ise ne şekilde olacağına imar kapsamında karar verir. Öte yandan imar hukuku ise insanların yaşam kalitesini artıran bir yerleşime ve yapılaşmaya imkân sağlayan kurallar bütününü meydana getirir. Burada vurgulamak gerekir ki ne yazık ki günümüzde birçok şehir ve ilçedeki çarpık kentleşmenin nedeni imar hukukuna aykırı şekilde yapılan imar değişiklikleridir. Bundan dolayı ülkemizde her gün çok fazla sayıda imar davası açılmaktadır.

İmar Hukuku Nedir?

Kısaca özetlemek gerekirse; herhangi bir arsa ya da arazi üzerine yapılacak olan resmi ya da özel yerleşim yerlerinin, sahip olması gereken özelliklerin belirlendiği hukuk dalı imar hukuku şeklinde nitelendirilir. İmar hukukunun asıl amacı ülkemizde gerçekleştirilen yapılaşmaya sağlık ve çevre koşullarına uygun standartlar getirmektir. Tüm bunlara ek olarak imar hukuku; imar planlarının yapılması ve yatırımların yapılabileceği yerlerle ilgili de düzenlemeler de içerir.

İmar Hukuku Alt Başlıkları Nelerdir?

Belirtmek gerekir ki; imar hukuku altı temel alt başlıktan meydana gelir. Aşağıda söz konusu bu başlıklar sıralanmıştır;

  • İmar planları,
  • İmar uygulamaları,
  • Yapı ruhsatı ve fenni sorumluluk,
  • Kamulaştırma usul ve kuralları,
  • Eski eser diğer bir deyişle korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları,
  • Yargılama usulleri

İmar hukuku kapsamında yapılacak olan bütün uygulamalar ve söz konusu uygulamadan doğan sonuçlar yukarıda sıralamış olduğumuz alt başlıklara uygun şekilde yapılır.

İmar Davası Nedir?

Burada belirtmek gerekir ki; imar planının iptali ve imar planı değişikliğinin iptali olmak üzere imar davaları genel anlamda söz konusu bu iki türde açılır. Bu türlere ek olarak belirli sürelerde yasa ile çıkarılan imar barışı ile ilgili açılan davalar da imar davalarının kategorisine dahildir.

İmar Uygulamasının İptali Davası Nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi imar ile ilgili davalarda en sık rastlanan dava türlerinden birisi imar uygulamasının iptali davasıdır. Bu dava türünde; imar planlarının uygulanması sırasında mülkiyet hakkı ve arazinin yapısı konularında değişiklik yapılmasını gerektiren idari işlemlerin iptal edilmesi için dava açılır ve söz konusu bu dava imar uygulamasının iptali davası olarak adlandırılır. Burada vurgulamak gerekir ki; uygulamaya yapılan itirazın reddinin ardından en fazla altmış gün içinde imar uygulamasının iptali davası açılabilir. Ayrıca vurgulamak gerekir ki; söz konusu yapılan itiraza altmış gün içerisinde idare tarafından cevap verilmemiş ise söz konusu bu durum itirazın reddi anlamını taşır. İmar uygulamasının iptal edilmesi için söz konusu bu altmış günlük sürenin sonundan itibaren altmış gün içinde dava açılabilir. İmar uygulamasının yapıldığı yerleşim yerindeki idare mahkemesinde imar uygulamasının iptali davası için başvuru yapılabilir.

İmar Planının İptali Davası Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; imar planları bakanlıklar ya da belediyeler tarafından yapılır. Bu nedenle bakanlıklar tarafından yapılmış olan imar planlarının iptali için Danıştay’a dava açılması gerekir. Öte yandan belediyeler tarafından yapılmış olan imar planlarının iptali için ise söz konusu planın yapıldığı yerleşim bölgesindeki idare mahkemesinde dava açılması gerekir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; söz konusu imar planlarının yapılmasının ardından otuz günlük süre için bu planlar yayınlanır ve söz konusu bu süre aynı zamanda itiraz süresi olarak kabul edilir. Buna göre; ilgili imar planının iptali için dava açılmasında, söz konusu bu 30 günlük süre içerisinde itiraz edilme zorunluluğu mevcuttur. İlgili davalar söz konusu itiraz süresi olan otuz günün tamamlanmasının ardından ya da imar planının öğrenilmesinden itibaren altmış gün içerisinde açılabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20