Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İnşaat Hukuku » Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Nedir?

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle kentsel dönüşüm işleminin amacına yer vermek gerekirse; deprem, sel, çığ, kaya düşmesi vb. doğal afetlerde risk altında bulunan bölge ve yapıların, ekonomik ömrünü tamamlamış hasarlı binaların tasfiye edilerek yerine sağlıklı, güvenilir yeni yaşam alanlarının oluşturulması kentsel dönüşüm işleminin amacıdır. Söz konusu bu işlem ile can ve mal kaybının önlenmesi de amaçlanır.

Öte yandan kentsel dönüşüm yönetmeliği ile çarpık kentleşmenin etkilerinin en aza indirilerek modern, tarihi ve doğal dokusu korunmuş bir şehir ortaya çıkarmak amaçlanır. Genel itibariyle kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” yasa ile kentsel dönüşüm uygulamaları için çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu kanun dayanak alınarak da Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği hazırlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin amacı ilgili yönetmeliğin ilk maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Riskli Yapıların Tespitinde Görevli Olan Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Kentsel dönüşüm yönetmeliği 6. maddesinin ilk fıkrasında kentsel dönüşüm için riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlara yer verilmiştir. İlgili madde aşağıdadır.

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Madde 6

(1) Riskli yapılar;

  • a) Bakanlıkça,
  • b) İdarece,
  • c) Bakanlıkça lisanslandırılan,
  1. Kamu kurum ve kuruluşları,
  2. Üniversiteler,
  3. Sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler,
  4. Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları,
  5. 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları,
  6. 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarına büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar, tarafından tespit edilir. Lisanslı kurum ve kuruluşlar herhangi bir alan ile sınırlı olmaksızın Ülke genelinde riskli yapı tespiti yapabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20