Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İnşaat Hukuku » Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Nedir?

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilk maddesinde söz konusu yönetmeliğin amacına “Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve imar plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.” şeklindeki ifade ile yer verilmiştir. Ayrıca burada plansız alan kavramını da tanımlamak gerekirse; plansız alan kavramı ile kastedilen belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan, plan dahilinde olmayan alanlardır.

Yönetmeliğin Kapsamı Nedir?

Plansız alanlar imar yönetmeliğinin kapsamı ilgili yönetmeliğin 2. Maddesinde yer alır ve söz konusu maddeye aşağıda yer verilmiştir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 2

Bu Yönetmelik hükümleri;

  1. (Değişik ibare:RG-11/7/2021-31538)İmar planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde,
  2. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında,
  3. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında (Ek ibare:RG-11/7/2021-31538) imar planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında,
  4. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan sınırları dışında kalan iskan dışı alanlarda, uygulanır.
  5. (Ek:RG-11/7/2021-31538) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında büyükşehir belediyelerince tespiti yapılmış olup uygulama imar planı bulunmayan kırsal yerleşik alan ve civarında uygulanır.

Plansız Alanların İmarında Yapı Ruhsat İşleri Nasıl Olur?

Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 57. Maddesinde plansız alanların imarında yapı ruhsat işlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili düzenlemeler yer alır ve ilgili yönetmelik maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 57

Köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarında yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair ilgili idare onayı alınmasından sonra, muhtarlığa bildirimde bulunulmak suretiyle yapılması şarttır. Büyükşehirlerde proje onayları ilçe belediyesince yapılır. (Mülga cümle:RG-23/7/2022-31901)

İnşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valiliklerce belirlenir.

Valilikler, talep halinde köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmiş projeleri temin edebilirler.

Plansız Alanların İmarında Yapı Şartları Nelerdir?

Plansız alanların imarında uyulması gereken yapı şartları ile ilgili düzenlemeler plansız alanlar imar yönetmeliğinin 63. Maddesinde yer alır ve ilgili yönetmelik maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 63

Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde; inşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m2 yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (Değişik ibare:RG-11/7/2021-31538) (7.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, yola (Mülga ibare:RG-11/7/2021-31538) (5.00) m.den (Ek ibare:RG-11/7/2021- 31538) parsel sınırlarına (3.00) m.den azla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-11/7/2021-31538)Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri, un değirmenleri ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili Bakanlıkça belirlenen tarımsal amaçlı yapılar gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40’ı ve yapı yüksekliği (7.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı (0.40)’ı geçemez. Tarımsal amaçlı yapıların teknik gereklilik arz etmesi ve buna ait teknik raporun hazırlanması, ilgi idarece onaylanması ve il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınması kaydı ile yüksekliklerin 2 katına kadar arttırılmasına idaresi yetkilidir.

(Değişikfıkra:RG-01/3/2019-30701)Beton temel ve çelik çatılı seralar mahreç aldığı yola 5.00 metreden ve parsel hudutlarına ise2.00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.

Beton temel ve çelik çatı dışındaki basit örtü mahiyetindeki seralar ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı kat sayısına tabi değildir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20