Taşkın Yapı Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İnşaat Hukuku » Taşkın Yapı Nedir?

Taşkın Yapı Nedir? | Mükyen Hukuk

Haksız Yapı Nedir?

Öncelikle haksız yapı kavramının tanımından başlamak gerekirse; bir taşınmaz üzerinde bir yapı inşa edildiğinde genelde arazi sahibi, malzeme sahibi ve inşaatı yapan kişi arasında hukuki anlaşma mevcuttur, fakat bazı hallerde söz konusu bu inşaatın yapılması anlaşma olmadan gerçekleşir. Söz konusu bu halde haksız yapı diğer bir deyişle haksız inşaat söz konusu olur. Bu bağlamda haksız yapı;

  • Başkasının malzemesi ile kendi arazisi üzerinde inşaat yapmak,
  • Kendi malzemesi ile başkasının arazisi üzerinde inşaat yapmak,
  • Başkasının malzemesi ile başkasının arazisi üzerinde inşaat yapmak, gibi hallerde meydana gelebilir.

Taşkın Yapı Nedir?

Öncelikle taşkın yapı kavramının tanımından başlamak gerekirse; taşkın yapı için komşu iki arazi söz konusudur. Söz konusu bu arazilerden biri üzerinde yapılan yapının kendi sınırlarını aşarak diğer araziyi ihlal etmesi halinde meydana gelen hak ihlalinin tanımı taşkın yapıdır ve söz konusu bu halde taşkın yapıya ilişkin hükümler uygulanır. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; taşkın yapı kavramında yer alan yapı kavramından sadece bir bina inşaatı anlaşılmamalıdır. Bir ağacın sarkan dalı, yeraltından geçirilen bir su tesisatı, çardak, balkon, çatı, elektrik tesisatı vb. gibi her türlü unsur yapı olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda taşkın yapı kavramında önemli olan ölçüt; söz konusu yapının kalıcı olma niyeti taşımasıdır.

Haksız yapı ve taşkın yapı halleri ile ilgili hukuki düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 722. ve 725. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Taşkın yapı kavramıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı Türk Medeni Kanunu 725. maddeye aşağıda yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 725

Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur.

Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyi niyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir.

Taşkın Yapının Sonuçları Nelerdir?

Öncelikle vurgulamak gerekir ki; bir arazideki yapı kural olarak söz konusu bu arazinin malikine ait olur. Fakat söz konusu bu kuralın istisnaları mevcuttur. Bu istisnaları; üst hakkı, muhdesat, mecra ve taşkın yapı şeklinde sıralayabiliriz. Üst hakkı ve mecralar ile ilgili düzenlemeler Türk Medeni Kanunu 726. ve 727. maddelerinde yer alır, ilgili kanun maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 726

Bir üst irtifakına dayalı olarak başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere inşa edilen yapıların mülkiyeti, irtifak hakkı sahibine ait olur.

Bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması, Kat Mülkiyeti Kanununa tâbidir.

Bağımsız bölümler üzerinde ayrıca üst hakkı kurulamaz.

Türk Medeni Kanunu Madde 727

Su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecraları, işletmenin bulunduğu taşınmazın dışında olsalar bile, aksine bir düzenleme olmadıkça o işletmenin eklentisi ve işletme malikinin malı sayılır.

Komşuluk hukukunun gerektirdiği hâller dışında bir taşınmazın böyle bir mecra ile aynî hak olarak yüklenmesi, ancak bir irtifak hakkı kurulması suretiyle olabilir.

İrtifak hakkı, mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle, dışarıdan görülüyorsa noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğar.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20