Kapıcıların Kıdem Tazminatı Nedir ve Şartları Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İş Hukuku » Kapıcıların Kıdem Tazminatı Nedir ve Şartları Nelerdir?

Kapıcıların Kıdem Tazminatı Nedir ve Şartları Nedir? | Mükyen Hukuk

İster kapıcı olsun ister diğer sektörlerdeki işçiler olsun, özel sektör çalışanları için geçmişte çalıştığı her bir yıl için 30 günlük ücret tutarında tazminat hakkı olarak tanımlanan kıdem tazminatıdır. Kapıcılar da sözlü ya da yazılı şekilde olan iş sözleşmelerine dayalı şekilde çalıştıkları için kıdem tazminatı şartlarını sağladıkları zaman kıdem tazminatı alma hakları vardır. Burada belirtmek gerekir ki apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hakkı kazanmaları için ilk olarak en az 1 yıl boyunca çalışmış olmaları gerekir. Söz konusu bu süreye apartman görevlisinin deneme süreli şekilde çalıştığı zaman da dahildir.

Apartman görevlisi eğer sebepsiz yere işi bırakırsa kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Buna göre apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hakkı kazanmaları için iş sözleşmelerini belirli ve geçerli sebeplerle sona erdirmeleri gerekir. Bu nedenlere İş Kanunu 24. maddede yer verilmiştir. Burada belirtmek gerekir ki apartman görevlilerinin çoğu istifa halinde kıdem tazminatı alma hakları doğarken sadece nedensiz şekilde yaptıkları iş sözleşmesi fesihlerinde kıdem tazminatı hakları ortadan kalkar. Aşağıda İş Kanunu 24. maddeye göre iş sözleşmesini sona erdirecek belirli nedenlere yer verilmiştir;

İş Kanunu Madde 24

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

Sağlık Sebepleri

  • a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
  • b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

  • a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
  • b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
  • c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
  • d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
  • e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
  • f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

Zorlayıcı Sebepler

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Yukarıdaki kanun maddesinde verilen sebeplerle iş sözleşmesini fesheden apartman görevlilerinin kıdem tazminatı alma hakları vardır. Ancak haklı bir fesih sebebi varken apartman görevlisi bu sebebe dayanarak ve usulüne uygun bir şekilde işten ayrılmamış ise; kıdem tazminatı hakkını kaybeder.

Eğer apartman görevlisi işveren tarafından işten çıkarılmış ise; bu durumda apartman görevlisi kıdem tazminatı alma hakkını elde eder. Fakat burada belirtmek gerekir ki, apartman görevlisinin işveren tarafından işten çıkarılmasının sebebi İş Kanunu 25. maddenin 2. fıkrasında yer alan ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık ise; kapıcı kıdem tazminatı almaz.

Kat sahipleri kapıcının kıdem tazminatı ve diğer giderlerinden sorumlu olan kişilerdir. Apartman görevlisinin işvereni apartmandaki tüm maliklerdir fakat söz konusu konut toplu oturulan kat mülkiyetine tabi ise; apartman yöneticisi kat sahiplerinin hukuki temsilcisi sayılır. Buna göre kat sahiplerini temsilen, apartman yöneticisi apartman görevlisinin işvereni kabul edilir. Ancak apartman görevlisinin kıdem tazminatı ve diğer alacak hakları yönetici üzerinde doğmaz, temsilci yönetici olsa da sorumluluk kat sahiplerine aittir.

Zorla İstifa Ettirilen ve İbraname İmzalayan, Mobbing Uygulanan Kapıcının Kıdem Tazminatı Ne Olur?

Uygulamada apartman görevlisine kıdem tazminatı ödememek için istifa etmesi istenir ya da kötü muamele ile mobbing uygulanır ve görevli istifaya zorlanır. Eğer kapıcı söz konusu bu şekillerde istifa etmeye zorlanmış ise; her durumda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Söz konusu bu halde mahkeme; apartman görevlisinin istifa sebebi olarak mobbingi görüp istifayı görmezden gelir ve apartman görevlisinin işten çıkarıldığını kabul eder. Bu durumu takiben mahkeme tarafından apartman görevlisine kıdem tazminatı ödenmesine hükmedilir.

Apartman görevlisinin işten ayrılırken imzalamış olduğu ve tüm haklarını aldığını beyan eden ibraname de böyle bir durumda gerçekte olan durum karşısında önem taşımaz. Mahkeme söz konusu durumda ibranameye değil, gerçekte olan duruma bakar. Ancak belirtmek gerekir ki gerçekteki durumu ispat yükümlülüğü apartman görevlisine aittir. Apartman görevlisi söz konusu bu durumda tanık delili, yazılı her tür belge vs. ispat araçlarını toplamalı ve mahkemeye sunmalıdır.

Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddeye göre; apartman görevlilerinin kıdem tazminatından kiracılar değil kat sahipleri sorumlu tutulmuştur. Buna göre söz konusu apartmanda daire sahibi olan kişiler apartman görevlisinin tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddeye göre; kat sahiplerinin her biri apartman görevlisi, bahçıvan, bekçi gider ve avans ödemelerinden sorumlu tutulur. Burada önemle belirtmek gerekir ki; kat sahipleri apartman görevlisinin sağladığı hizmetten vazgeçerek ya da bu hizmeti istemeyerek söz konusu giderlerden kurtulmuş olmaz. Eğer kat sahibi söz konusu daire oturmuyor ya da çöplerini kendisi atıyor dahi olsa; yine de apartman görevlisinin aylık giderleri ve kıdem tazminatından sorumludur.

Yeni Malikin Kapıcının Tazminatından Sorumluluğu Nedir?

Bina içindeki bir daire başkasına satıldığında, yeni mülk sahibi apartman görevlisinin kıdem tazminatından sorumlu olmadığı iddiasında bulunamaz. Eğer ki apartman görevlisinin kıdem tazminatına karşılık gelen dönem eski mülk sahibinin döneminde olsa dahi söz konusu tazminatı ödeme yükümlülüğü yeni mül sahibindedir. Fakat burada belirtmek gerekir ki; apartman görevlisi eski mülk sahibi döneminde işten ayrılmış ve kıdem tazminatı hakkı kazanmış ise, yeni mülk sahibinin bu tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaz.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20