Mükyen Hukuk Bürosu | Sermaye Piyasası Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku | Mükyen Hukuk

Sermaye Piyasası Hukuku Nedir?

Öncelikle piyasa kavramının tanımından başlamak gerekirse; alıcı ve satıcıların bir malın ya da hizmetin alınması ve satılması amacıyla bir araya geldikleri ve söz konusu mal ya da hizmetin fiyatının belirlendiği yer piyasa olarak tanımlanır. Öte yandan tasarruf sahiplerinin ellerinde bulunan fonlarını fon almak isteyenlere satarken aracıların kullanıldığı sistem ise sermaye piyasası olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle fonları arz eden ve talep edenlerin sermaye piyasası araçları vasıtasıyla sermaye piyasası kurumları aracılığıyla bir araya geldikleri piyasalara sermaye piyasası denir. Buna göre sermaye piyasasının unsurlar ;fon arz edenler, fon talep edenler, sermaye piyasası araçları, yatırım kuruşları şeklinde sıralanabilir.

Burada belirtmek gerekir ki; ülkemizde 1981 yılında gerçekleşen bankerler krizininin ardından benzer krizleri önlemek ve sermaye piyasasının denetlenmesini amacıyla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kurulu kurulmuştur. Sermaye Piyasaları Kurulu’nun görev ve yetkileri ise Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. İlgili kanunun 5. Maddesinde Sermaye Piyasası Kurulunun yetkileri ile ilgili olarak “Kurul, ihraççının ve halka arz edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarının türü ve niteliğine göre, izahnamede bulunması gereken asgari bilgilere, garantöre ve garantinin niteliğine, izahnameyi oluşturan belgelere, izahnamenin şekline, kamuya duyurulmasına, yayımlanmasına, ilan ve reklamlara, izahnamede önceden yayımlanmış bilgilere atıfta bulunulmasına, satış şartlarına, onaylanan izahnamede değişiklik yapılmasına ve izahname hazırlama ve yayımlanmasından kısmen veya tamamen muafiyete ilişkin usul ve esasları belirler.” ifadelerine yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Nasıl Çalışır?

Sermaye Piyasası Kurulunun yönetim ilkeleri ile ilgili düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu 17. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu Madde 17

  1. Halka açık ortaklıklarda kurumsal yönetim ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Kurul bu yetkilerini halka açık şirketler arasında haksız rekabet ile sonuçlanmayacak şekilde ve eşit koşullardaki şirketlere eşit kuralların uygulanması prensibini göz önünde bulundurarak kullanır.
  2. Kurul, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, niteliklerine göre, kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmaya, buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye, verilen süre içinde uyum zorunluluğunun yerine getirilmemesi hâlinde uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlayacak kararları almaya ve buna ilişkin işlemleri resen yapmaya, herhangi bir süre vermemiş olsa dahi uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye, dava açmaya, açılan davada uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak şekilde karar alınmasını istemeye, bu işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
  3. Halka açık ortaklıkların, ilişkili tarafları ile gerçekleştirecekleri Kurulca belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı almaları zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması hâlinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.
  4. Halka açık ortaklıklar gerek bu maddede gerekse 6102 sayılı Kanunun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş yükümlülüklerini MKK tarafından sağlanan elektronik ortam vasıtasıyla da yerine getirebilirler.
  5. Bu maddenin halka açık bankalar hakkında uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşü alınmak suretiyle belirlenir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Sermaye Piyasası Hukuku | Makalelerimiz