Sermaye Şirketleri Çeşitleri Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sermaye Piyasası Hukuku » Sermaye Şirketleri Çeşitleri Nelerdir?

Sermaye Şirketleri Çeşitleri Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; kişilerin şahsından daha ziyade ortaya koydukları sermayelerin öne çıktığı şirket türleri sermaye şirketleri şeklinde tanımlanır. Söz konusu bu şirketlerde şirket ortaklarının sorumlulukları şirkette sahip oldukları sermaye payları ile orantılı şekilde olur. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde sermaye şirketleri 3 gruba ayrılır ve bu gruplar; anonim şirket, limited şirket ve paylı komandit şirket olarak sayılabilir. Aşağıda bu şirket türlerinin açıklamalarına yer verilmiştir.

Anonim Şirket Türü Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki anonim şirketlerin sayısı limited şirketlerle kıyaslandığında çok azdır. Fakat öte yandan sermaye miktarı baz alınarak bakıldığı zaman anonim şirketler ülkemizdeki en büyük şirketleri meydana getirir.

Özelliklerinden bahsetmek gerekirse; anonim şirketlerin sermayesi belirli paylara bölünmüştür ve söz konusu bu sermaye en az 50 bin TL olmalıdır. Buna ek olarak şirket ortakları anonim şirketlerde yalnızca taahhüt ettikleri sermaye payı oranında şirkete karşı sorumludurlar. Kanunda yasaklanmamış olan her türlü ekonomik faaliyet için anonim şirket kurulabilir. Buna ek olarak bazı ekonomik faaliyetler için ise anonim şirket kurmak şarttır. Anonim şirketler şirket esas sözleşmesi çerçevesinde kurulur ve söz konusu bu sözleşme ilgili şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilir.

Ortak sayısından bahsetmek gerekirse; öncelikle belirtmek gerekir ki anonim şirketler tek kişi tarafından dahi kurulabilir. Öte yandan anonim şirketi yüzlerce ortak ile kurmak da mümkündür. Gerçek ve tüzel kişiler anonim şirkete pay sahibi olarak ortak olabilirler. Söz konusu bu pay sahipleri kendi paylarını serbest şekilde başkalarına devredebilir. Bu demektir ki pay devri için anonim şirketlerde genel kurul onayına ihtiyaç yoktur. Anonim şirket genel kurulu ve yönetim kurulu olmak üzere anonim şirketlerin iki temel organı mevcuttur. Bu temel organlara ek olarak şirket işlerinin kolay şekilde yürütülmesi amacıyla sınırsız sayıda yeni organ kurulabilir. Fakat söz konusu kurulacak olan bu yeni organların genel kurul ve yönetim kuruluna tabi şekilde kurulması gerekir.

Limited Şirket Türü Nedir?

Yukarıda anonim şirket yapısında bahsettiğimiz gibi limited şirketler de anonim şirketlerde olduğu gibi belirli bir sermayeye sahiptir ve söz konusu bu sermaye paylara bölünmüş haldedir. Limited şirket türünde borçlardan sorumluluk sadece şirket malvarlığı ile sınırlı tutulabilir. Bu demektir ki limited şirket ortakları şirket borçlarından sorumlu değildir. Limited şirket ortaklarının sorumluluğu sadece taahhüt etmiş oldukları esas sermaye payını ödemektir.

Limited şirketler için ortak sayısından bahsedecek olursak; Limited şirketler de anonim şirketler gibi tek bir kişi ile dahi kurulabilir. Ancak limited şirketlerin sahip olabileceği ortak sayısının bir üst limiti mevcuttur. Buna göre limited şirket türü olarak kurulan bir şirkette hissedar sayısı en fazla 50 olabilir. Söz konusu bu ortaklar gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilirler. Ayrıca limited şirketin sermayesi en az 10 bin TL olmalıdır ve söz konusu bu sermayenin nakit şekilde ve şirket tescilinin ardından en fazla 2 yıllık süre içinde ödenmesi gerekir. Tıpkı anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerde de bir şirket esas sözleşmesi bulunur ve bu sözleşmenin şirket merkezinin bulunduğu yerdeki sicile tescil edilmesi gerekir.

Paylı Komandit Şirket Türü Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki komandit şirketler kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki şahıs şirketi türü olan adi komandit şirketken diğeri ise sermaye şirketi olan adi komandit şirkettir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki herhangi bir şirketin komandit şirket olması ortağın sorumluluğu anlamında önem taşır. Komandit şirketlerde ortakların sorumluluklarından bahsetmek gerekirse; bu şirketlerde ortaklardan bir kısmı sınırsız sorumluyken diğer bir kısmı ise sınırlı sorumludur. Sınırsız sorumlu olan ortak ya da ortaklar komandite ortak olur ve şirketi yönetirken sınırlı sorumlu olan ortak ya da ortaklar ise komanditerdir ve söz konusu şirketin yönetiminde yer almazlar.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20