Şirket Türleri Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Şirketler Hukuku » Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket Türleri Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 124. maddesinde genel başlıklar halinde şirket türlerine yer verilmiştir. İlgili kanun maddesi çerçevesinde 5 farklı ticaret şirketi söz konusudur. Bu şirketleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
  • Kollektif Şirket
  • Komandit Şirket
  • Kooperatif Şirket

Yukarıda sıralanmış olan şirket türlerine ek olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemelerinde adi ortaklık diğer bir ifade ile adi şirket türü de yer alır. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki Türk Ticaret Kanunu şirket türlerini sermaye şirketi ve şahıs şirketi olmak üzere temelde ikiye ayırır. Yazımızın devamında en sık karşılan iki şirket türü olan anonim şirket ve limited şirket türlerine yer verilmiştir.

Sermaye Şirketleri Nelerdir?

Kişilerin şahsından ziyade ortaya koydukları sermayelerin öne çıktığı şirket türü sermaye şirketi olarak adlandırılır. Buna göre şirket ortaklarının sorumlulukları sermaye payları ile orantılı şekilde olur. Türk Ticaret Kanununda yer verilen sermaye şirketleri; anonim şirket, limited şirket ve paylı komandit şirkettir.

Anonim Şirket Türü Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki anonim şirket türü uygulamada en sık kurulan ve işletilen şirket türlerinden biridir ve ancak anonim şirket sayısı limited şirket sayısına göre oldukça azdır. Fakat burada vurgulamak gerekir ki sermaye miktarı açısından bakıldığı zaman anonim şirketler Türkiye’deki en büyük şirketleri meydana getirir. Anonim şirketler sermayesi belirli paylaşarak bölünmüş halde en az 50 bin TL sermaye ile kurulur. Ancak belirtmekte yarar var ki bazı hallerde anonim şirket asgari sermayesi 100 bin TL olur. Söz konusu bu durum daha çok Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı imkanı tanıyan şirketler için geçerli olur. Daha önce de belirttiğimiz gibi anonim şirketlerin hisse sahipleri yalnızca taahhüt ettikleri sermaye payı ile ilgili şirkete karşı sorumluluk sahibi olurlar. Buna ek olarak burada altını çizmek gerekir ki anonim şirketler borçlarından ötürü yalnızca malvarlığı ile sınırlı kalacak şekilde sorumlu tutulurlar. Anonim şirketlerin faaliyetlerine baktığımızda ilk olarak belirtmek gerekir ki bazı ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için anonim şirket kurmak şarttır. Buna ek olarak kanun tarafından yasaklanmamış olan her türlü ekonomik faaliyet için anonim şirket kurularak söz konusu alanda faaliyet gösterilebilir. Anonim şirket kurulurken hissedarlar arasında bir şirket esas sözleşmesi yapılır. Söz konusu bu sözleşme ilgili şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilir. Anonim şirketler tek kişi ile kurulabileceği gibi birden fazla ortak ile de kurulabilir. Söz konusu bu ortaklar gerçek ya da tüzel kişiler olabilir. Buna ek olarak söz konusu şirkette pay sahibi olan ortaklar paylarını serbest şekilde devredebilirler. Söz konusu bu hisse devri için anonim şirket genel kurulunun onayına ihtiyaç duyulmaz. Anonim şirket için iki temel yönetim organ anonim şirket genel kurulu ve anonim şirket yönetim kuruludur. Söz konusu bu organların kanunda yer alan düzenlemelere uygun şekilde kurulması ve işletilmesi gerekir. Ancak bu organlara ek olarak anonim şirketteki yürütme işlerinin yapılabilmesi için sınırsız sayıda organ kurulabilir.

Limited Şirket Türü Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki tıpkı anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerde de şirket belirli bir sermayeye sahiptir ve söz konusu bu sermaye paylara bölünmüştür. Limited şirketlerde borçlardan sorumluluk sadece şirket malvarlığı ile sınırlı tutulmuştur. Buna göre şirket ortakları şirketin borcundan sorumlu değildir. Ortakların sorumluluğu sadece taahhüt etmiş olduklarrı esas sermaye payını ödemektir. Buna ek olarak ortaklar aynı zamanda şirket sözleşmesinde yazan ek ödeme ve yan edimlerin de yerine getirirler. Fakat söz konusu limited şirketin kamu borcu söz konusu ise ortaklar sermaye payları oranında sorumlu olurlar. Limited şirketlerde ortak sayısı en fazla 50 kişi olabilirken alt sınır olarak 1 kişi limited şirket kurmak için yeterlidir. Söz konusu bu ortaklar ise gerçek ya da tüzel kişiler olabilir. Limited şirketler için esas sermaye miktarı en az 10 bin Türk Lirasıdır. Şirket tescilinden sonraki 2 yıl içinde söz konusu bu sermayenin nakit olarak ödenmesi gerekir. Limited şirket kurmak için şirket esas sözleşmesi hazırlanır ve söz konusu bu sözleşmenin şirket merkezinin bulunduğu yerdeki sicile tescil edilmesi gerekir. Limited şirketlerde senetler piyasada dolaşamaz. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki limited şirket hisseleri halka arz edilemez. Limited şirketlerde ortakların pay devri ise şirket genel kurulunun onayına bağlıdır. Burada belirtmek gerekir ki şirket türleri arasında en .ok tercih edilen şirket türü limited şirketlerdir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20