Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kuruluşu ve Görevleri

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Spor Hukuku » Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kuruluşu ve Görevleri

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kuruluşu ve Görevleri | Mükyen Hukuk

Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. TFF özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz bağımsız bir kuruluştur. Kanuna göre TFF her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek için kurulmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Teşkilatı

Türkiye Futbol Federasyonunun organları hem Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. Maddesinde, hem de Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü madde 20’de sayılmıştır. Buna göre TFF’nin organları;

 1. Genel Kurul
 2. Başkan
 3. Yönetim Kurulu
 4. İcra Kurulu
 5. Hukuk Kurulları (Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulları, Kulüp Lisans Kurulu, Etik Kurulu)
 6. Denetleme Kurulu
 7. Genel Sekreter

TFF’nin danışma ve idari birimleri ise;

 • a) Genel Sekreterlik
 • b) Yan ve geçici kurullar (Merkez Hakem Kurulu, Temsilciler Kurulu, Sağlık Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Diğer Yan Kurullar)

Türkiye Futbol Federasyonunun teşkilatı Türkiye Futbol Federasyonu Statüsüne göre belirlenir. Türkiye’deki her futbol teşkilatı TFF’ye bağlıdır.

TFF Genel Kurulu

TFF Genel Kurulu, TFF’nin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel Kurulun işleyişine dair usul ve esaslar TFF Statüsünde düzenlenmiştir. Genel Kurul bu usullere uygun toplandığı müddetçe aldığı kararlar geçerli olacaktır. Genel Kurula dair işlemler Genel Kurul İç Tüzüğüne göre yapılır.

Genel Kurulda kimlerin yer alacağı da TFF Statüsü madde 22’de düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre Genel Kurulda;

 • a) Türkiye Profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile altı delege,
 • b) Türkiye Profesyonel birinci ligde yer alan kulüplerin başkanları ile bir delege,
 • c) Türkiye Profesyonel ikinci ligde yer alan kulüplerin başkanları,
 • d) Türkiye Profesyonel üçüncü ligde yer alan kulüplerin başkanları,
 • e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenecek dokuz delege,
 • f) Profesyonel Futbolcular Derneği başkanı ile en fazla (A) Milli olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış beş delege,
 • g) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı ile en uzun süre (A) Milli Takım teknik direktörlüğü yapmış beş delege,
 • h) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı ile ön eleme müsabakaları hariç UEFA Şampiyonlar Ligi ya da bu lig öncesinde bu statüye denk organizasyonlarda en fazla müsabaka yönetmiş beş delege, (Başkan ve diğer beş delegenin de faal olmaması şarttır.)
 • i) Bünyesinde futbol dalı bulunan engelli spor federasyonlarının başkanları,
 • j) FIFA veya UEFA İcra Kurulu’nda görev yapmış kişiler,
 • k) FIFA veya UEFA komitelerinde fiilen en az on yıl görev alan kişiler,
 • l) Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmış kişiler yer alacaktır.

TFF Başkanı

Başkan adayları Genel Kurul toplantısından en geç 7 gün önce TFF Genel Sekreterliğine yazılı olarak başvuruda bulunmalıdır. TFF başkanı, TFF’nin yasal temsilcisidir. Görev ve yetkileri TFF Statüsü madde 37’de düzenlenmiş bulunmaktadır. Başkan seçimi Genel Kurulda, Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri seçilmeden önce, Genel Kurula katılan delegelerin oy çokluğu ile seçilir ve görev süresi dört yıldır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, TFF başkanı ile Genel Kurulun seçeceği 14 üyeden oluşur. Toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunun, Genel Kurul toplantılarına misafir davet etmesi mümkün olsa da bu misafirler toplantılarda oy kullanamazlar. TFF Yönetim Kurulu, teşkilat yapısını dikkate alarak imza yetkisine sahip olacak Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer görevlilerini belirler.

Yönetim Kurulunun TFF organları içinde yetkileri çok fazladır. Bunlar madde 35’te; futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, gün, saat ve yerini değiştirmek, yarım kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, sağlık personeli ve benzeri elemanları eğitmek, Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin paylaşım esaslarını münhasıran belirlemek, Genel Kurul toplantılarını hazırlamak, başkan vekillerini belirlemek… olarak sayılmıştır.

Yönetim Kurulu, TFF Statüsünde aksi öngörülmüş olmadıkça tüm yan kurulların üye, çalışma usul ve esasları belirler.

İcra Kurulu

TFF Statüsü madde 40’a göre;

‘Kurul, TFF Başkanı, başkan vekilleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Kurulunun görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

Kurulu TFF Başkanı toplantıya çağırır.

İcra Kurulu, iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında acil karar alınması gereken hususlarda oybirliğiyle karar alır.’

Hukuk Kurulları

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu altı asıl ve altı yedek üye ile en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçular arasından bir başkan seçilerek oluşturulur. Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanan talimat ile belirlenir.

Taraflarca yetkisinin kabul edilmesi halinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, kulüpler, futbolcular teknik adamlar, ve futbol menajerlerinin aralarındaki futbolla ilgili her tür sözleşmeden doğan ihtilafları inceler ve karar bağlar. Yani meselenin UÇK önüne gelebilmesi için her iki tarafın onayı olması gerekmektedir. Önceden UÇK’ya başvurmak zorunlu iken şimdi tarafların isteğine bağlı kılınıp birlikte başvurmaları şartı geldiğinden uyuşmazlık yaşayan futbolcular haklarını adli mercilerde aramakta ve UÇK’da 4 ay içinde sonuçlanan meseleler adli yargıda uzun yıllar sürmektedir.

TFF Tahkim Kurulu

Tahkim Kurulu, bağımsız ve tarafsız bir kurul olup görev süresi 4 yıldır. TFF Tahkim Kurulu Talimatı ile Tahkim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile Tahkim Kuruluna başvuru usulü belirlenmiş bulunmaktadır. Tahkim Kurulu üyeleri 6 asıl ve 6 yedek üye ile en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bir hukukçunun Başkan seçilmesiyle oluşur. Üyelerin belirlenmesinde FIFA ve UEFA’nın kuralları esas alınır. Tahkim Kurulu, kendisine intikal eden konular hakkında ilgililerden görüş, bilgi ve belge ister, gerekli delilleri toplar. Lüzum gördüğü takdirde, ilgilileri davet ederek dinleyebilir. Tahkim kuruluna başvuru süresi talimatların yayımından veya itiraz edilen kararın tebliğinden itibaren 7 gündür.

Tahkim Kurulunun verdiği kararlar yönünden ikili bir ayrım mevcuttur. Spor federasyonlarının, spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararları kesindir ve bunlarla ilgili hiçbir yargı merciine başvurulamaz. Bunun dışındaki kararlarına karşı ise yargı yolu açıktır. Diğer uyuşmazlıklarda tarafların talebine bağlı olarak adli mercilere başvurulması veya TFF Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurulması mümkündür. Eskiden yabancı futbolculara TFF Tahkim Kurulundan çıkan kararlara karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvuru imkanı tanınıyor iken artık TFF Yönetim Kurulu tarafından kaldırılmıştır.

Denetleme Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü madde 41’e göre;

‘Denetleme Kurulu, dört yıl için, Genel Kurulca seçilecek mali konularda ihtisas sahibi olan beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Süresi dolan Denetleme Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul delegesi olması şart değildir.’

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20