Mükyen Hukuk Bürosu | Ticaret Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku | Mükyen Hukuk

Ticaret Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Ticaret Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin, devamlı ve bağımsız yürütüldüğü işletmedir. Bu işletmenin sahibine tacir denmektedir. Tacir olmanın bazı sonuçları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; iflasa tabi olma, ticaret siciline kaydolma, odalara kaydolma, ticaret unvanı seçme ve kullanma, ticari iş karinesine tabi olma, ticari örf ve adete tabi olma, ticari defter tutma, basiretli iş adamı gibi davranma, ücret ve faiz isteme, ücret ve cezanın indirilmesini isteyememe ve fatura vermedir.

Tacir gerçek kişi veya tüzel kişi olabilmektedir. Tacir sayılan tüzel kişiler arasında; ticaret şirketleri, ticari işletme işleten dernekler, ticari işletme işleten vakıflar ve kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar sayılmaktadır.

Ticaret Hukuku, ticaret ile uğraşan kişilerin ve şirketlerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen, ticari işletmeleri ve ticari ilişkileri düzenleyen kapsamlı bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukukunun ilişkili olduğu diğer hukuk dalları; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku olarak sayılmaktadır.

Ticaret Hukukunun en temel kaynağı Türk Ticaret Kanunudur. Bunun dışında Kooperatifler Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Çek Kanunu, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdir.

Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlar; ticari işletme, tacir, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik, ticaret şirketleri, birleşme, bölünme ve tür değiştirme, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited şirket, kıymetli evrak, kıymetli evrakın devri, ciro, nama yazılı senetler, hamiline yazılı senetler, kambiyo senetleri, poliçe, bono veya emre yazılı senet, çek, makbuz senedi ve varant, taşıma işleri, yolcu taşıma, taşınma eşyası taşıması, taşıma işleri komisyoncusu, deniz ticareti, geminin kimliği, gemi sicili, gemi rehni, donatma iştiraki, kaptan, deniz ticareti sözleşmeleri, gemi kira sözleşmeleri, zaman çarteri sözleşmeleri, navlun sözleşmesi, kırkambar sözleşmesi, denizde taşıma senetleri, konişmento, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, deniz kazaları, müşterek avarya, dispeç, çatma, kurtarma, gemi alacakları, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması, petrol kirliliği zararının tazmini, sigorta hukuku, sigorta türleri, işletme ve sermaye şirketlerinin ölçeklerine göre ayrılması, elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri, kurumsal yönetim ilkeleridir.

Ticaret Hukuku günümüzde sadece ülke sınırlarında kalmamaktadır. Gelişen ve küreselleşen dünyada ticari uyuşmazlıklar uluslararası alanlarda da çıkmaktadır. Yabancı unsur taşıyan ticari ilişkilerin nasıl düzenleneceği hususu konusunda taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar bizlere yol göstermektedir. Değişik özel hukuk sistemlerini uyumlu hale getirmek amacıyla kurulmuş olan UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law), UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) ve ICC (International Chamber of Commerce- Milletlerarası Ticaret odası MTO) uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Büromuz;

 • Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi,
 • Şirket kuruluşu hakkında gerekli belgelerin toplanması ve resmi kurumlara başvuruların yapılması,
 • Ticari işletmenin devri,
 • E-ticaret konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Ticari görüşmelerin ve anlaşmaların yapılması,
 • Arabuluculuk başvurusunun yapılması ve sürecin takibi,
 • Yatırım teşvikleri hakkında danışmanlık verilmesi,
 • Ticari işletmenin rehni,
 • Malvarlığının veya işletmenin devralınması,
 • Yabancı sermaye transferi,
 • İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi,
 • Rekabet yasağına aykırı davranılmasından kaynaklanan zararlar,
 • Yayım sözleşmesi hazırlanması ve sözleşmeye aykırılıktan doğan her türlü haklar,
 • Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin mevzuattan doğan davalarda,
 • Borsa, sergi, panayır ve pazarlar, ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin hükümlerden doğan davalar,
 • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan davalar,
 • Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bakımından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta sürecin takip ve yönetiminin yapılması başta olmak üzere ticari yargıda görülen tüm davalar hakkında, Ticaret Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Ticaret Hukuku | Makalelerimiz