Mükyen Hukuk Bürosu | Vergi Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Vergi Hukuku

Vergi Hukuku | Mükyen Hukuk

Vergi Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Vergi Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Vergi; devlet tarafından, devletin ve kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarına kaynak oluşturmak üzere vatandaşların kazançları üzerinden zorunlu ve karşılıksız olarak aldığı parasal değere denilmektedir. Vergi veren kimse mükellef olarak adlandırılır. Vergi Hukuku, devlet ile mükellef arasında kurulan vergi ilişkisini incelemektedir ve bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm sunmaktadır.

Vergi Hukukunun ilkeleri; hukuk devleti ilkesi, belirlilik ilkesi, ölçülülük ilkesi, kanun önünde eşitlik ilkesi, verginin kanuniliği ilkesi ve Anayasa da düzenlenen vergi ödevi kapsamında herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olmasıdır.

Vergi Hukuku, bir kamu hukuku dalıdır. Bu sebeple Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku ile ilişki içindedir. Vergi Hukuku kendi içinde; Vergi İcra Hukuku, Vergi Yargılama Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Uluslararası Vergi Hukuku olarak dallara ayrılmaktadır.

Vergi çeşitleri olarak; damga vergisi, kurumsal gelir vergisi, özel tüketim vergisi, emlak vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, servet vergisi, bireysel gelir vergisi, banka ve sigorta işlem vergisi, veraset ve intikal vergisi, yıllık gelir vergisi, akaryakıt tüketim vergisi başlıca sayılmaktadır. Vergi gelirleri; merkezi idare, belediye, il özel idaresi ve köylerin oluşturduğu yerel idareler tarafından toplanmaktadır.

Vergi Hukuku ilgili hukuki düzenlemeler; Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Gümrük Kanununda bulunmaktadır.

Vergi Hukukunun konusunu genel olarak; verginin tarafları, mükellefin ödevleri, vergilendirme süreci, vergi kabahat/suç ve cezaları, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının idare ile çözümlenmesi, vergi uyuşmazlıklarının yargı organlarında çözümlenmesi oluşturmaktadır. Sosyal sigorta primleri de Vergi Hukukunun konusuna girmektedir.

Büromuz;

  • Vergi kabahatleri, suçları ve cezaları ile ilgili davalar,
  • Gümrük Kanununa göre alınan vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile bunların cezalarına ilişkin davalar,
  • Vergi davaları ile ilgili dilekçe hazırlanması ve sürecin yürütülmesi,
  • Vergi ceza ihbarnamesi iptali dava sürecinin yürütülmesi,
  • Haciz işlemlerinin takip edilmesi,
  • Hesap hatalarından kaynaklanan vergi hatalarının düzeltilmesi,
  • Eksik ya da hatalı gelir beyanının düzeltilmesi,
  • Çalışanların ve kurumların vergi kesintileri,
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümlenmesi,
  • Vergi idaresi tarafından kesilen cezalara karşı gerekli idari başvurunun yapılması,

başta olmak üzere Vergi Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Vergi Hukuku | Makalelerimiz