Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi Kararı

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Yabancılar Hukuku » Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi Kararı

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi Kararı | Mükyen Hukuk

Devletler, sahip oldukları bölgesel egemenlik kavramının bir sonucu olarak yabancıları sınır dışı etme konusunda münhasır yetkiye sahiptir. Bu münhasır yetki, uluslararası antlaşmalarla, ulusal mevzuat hükümleri ile ve uluslararası nezaket kuralları çerçevesinde sınırlandırılabilecektir. Buna göre sınır dışı edilme sebepleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 54’te sayılmıştır.

 • (1) a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
 • b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 • c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 • ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 • e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler f) İkamet izinleri iptal edilenler
 • g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 • ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
 • h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler
 • ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 • i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 • j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar

(2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir

Bu sayılan hallerden biri veya birkaçının varlığı halinde yabancıya sınır dışı etme işlemi uygulanır. Bu işlem uygulanırken aynı zamanda sınır dışı edilmenin süresi de belirlenir. Bu süre sınır dışı edilme sebebine göre değişiklik gösterirken genellikle en fazla 5 yıl olmak üzere bazı hallerde daha da uzatılabilmektedir. Bu kararı İl Göç İdareleri veya valilikler almaktadır.

Sınır Dışı Edilemeyecek Yabancılar

54. madde de sayılan durumlar mevcut olsa dahi sınır dışı edilemeyecek yabancılar aynı kanunun 55. maddesinde sayılmıştır. Buna göre;

 • (1) a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 • b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 • c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 • ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 • d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

(2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

54. Maddenin 2. fıkrasında belirtildiği üzere yabancılar ayrı ayrı değerlendirilerek, sonucunda bildirimde bulunarak Türkiye’de ikamet etmeye devam edebilirler.

Sınır dışı etme işlemi kişi hak ve hürriyetiyle, kişi dokunulmazlığıyla, seyahat özgürlüğü ile doğrudan alakalı olduğundan ve Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar göz önünde bulundurularak yapılacak incelemenin titizlikle ve gerekçeli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Sınır Dışı Edilme Kararına Karşı Yargı Yolu

Yabancıya sınır dışı edilme kararı verildikten sonra kendisine tanınan süre dolmadan ülkeye giriş yapamamaktadır. Bu sebeple yabancının sınır dışı edilme kararına karşı başvurabileceği iki yol mevcuttur. İlki yabancının meşruhatlı vize almış olması ikincisi bu karara karşı yargı yoluna giderek idare mahkemelerine başvurmasıdır. Meşruhatlı vize alan yabancı süresi dolmadan da ülkeye giriş yapabilmektedir. Çoğu yabancının ilk denediği yöntem bu olduğundan sıkı araştırmalar sonucu verilen bu vize; eğitim veya araştırma amaçlı, çalışma amaçlı, evlilik veya tedavi amacıyla başvurulması sonucunda verilmektedir. Vize başvurusunda bulunan yabancının belgeleriyle birlikte giriş amacını ispatlaması gerekir. Bir diğer husus yabancı hakkında terör örgütü üyeliği veya devletin aleyhine faaliyet gösterme gibi durumlardan dolayı sınır dışı edilme kararı verilmişse bu yola başvuramaz ancak idare mahkemelerine yaptığı başvuru ile sınır dışı edilme kararının kaldırılması sonucunda tekrardan ülkeye giriş yapabilecektir.

Sınır dışı edilen yabancının Türkiye’ye tekrar giriş yapabilmesini mümkün kılan ikinci yöntem olan İdare mahkemelerine başvuru ;yabancı veya yasal temsilcisi veya avukatı tarafından kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu başvuru aynı zamanda kararı veren makama da başvuran tarafından bildirilir. Dava açma süresi içinde ve yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı rızası olmaksızın sınır dışı edilmez. Mahkemeye yapılan başvuru 15 gün içinde sonuçlanır. Mahkemenin verdiği karar kesindir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20