Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Yabancılar Hukuku » Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması | Mükyen Hukuk

Türk vatandaşlığı kazanabilmek için pek çok yöntem mevcut olmakla birlikte, yabancıların en çok dikkatini çeken yöntem yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmaktır. Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 46’da düzenlenen; ‘Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.’ maddesi gereğince Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte hangi şartların sağlanması durumunda Cumhurbaşkanının da kararı ile yabancının Türk vatandaşlığı kazanabileceği belirtilmiş bulunmaktadır. Yönetmelik madde 20’ye göre;

‘Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir;

 • a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen, (önceden bu tutar en az 2.000.000 ABD dolarıydı)
 • b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen, (önceden bu tutar en az 1.000.000 ABD dolarıydı)
 • c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen, (önceden 100 kişilik istihdam aranmaktaydı)
 • ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen, (önceden bu tutar en az 3.000.000 ABD dolarıydı)
 • d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen, (önceden bu tutar en az 3.000.000 ABD dolarıydı)
 • e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.’ (önceden bu tutar en az 1.500.000 ABD dolarıydı)

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Gerekli Belgeler

 • Türk vatandaşlığının istisnai yoldan kazanılması başvuru formu,
 • 2 adet beyaz fonda çekilmiş biyometrik fotoğraf,
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge,
 • Medeni hal belgesi,
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge,
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde vatandaşlık başvurusu reddedilir. Bu belgeler ile oluşturulan dosya Bakanlığa gönderilir. Tüm bunlara ek olarak Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12’de sayılan kişilerde istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. Bu kişilerin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hallerinin bulunmaması gerekmektedir. Kanunda sayılan bu kişiler;

 • Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
 • Göçmen olarak kabul edilen kişilerdir.

Kanunda öngörülen şartlar yerine getirilmiş olsa dahi Cumhurbaşkanına tanınan takdir yetkisi gereğince vatandaşlığa alınma veya alınmama yönünde vereceği kararda serbesttir.

İstisnai Yoldan (Yatırım Yoluyla) Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Vatandaşlık başvurusu işlemleri yurt içinde Bakanlık, yurt dışında ise dış temsilcilikler tarafında yürütülmektedir. Yurt içinde başvuru yapmak isteyen kimse yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe yapmalıdır. Kişinin bizzat başvuru yapmasına gerek olmayıp özel yetki verdiği vekaletname ile avukat aracılığıyla başvuru yapması mümkündür.

Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmemektedir. Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin başvuruları veli veya vasileri tarafından yapılır.

İstisnai Yoldan (Yatırım Yoluyla) Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci

Öncelikle Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik madde 20’de sayılan yatırım yollarından birinin gerçekleştirilmesi ve buna göre bir uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Uygunluk belgesi her bir yatırım yöntemine göre farklı kurumdan alınmaktadır.

Daha sonra bir kısa dönem ikamet izni alınmalıdır. Bunun sebebi işlemler tamamlanana kadar yabancının Türkiye’de resmi şekilde kalması gerekliliğidir. Ve son olarak da yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için başvuru yapılması gerekmektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20