Danıştay Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Danıştay Nedir?

Danıştay Nedir? | Mükyen Hukuk Yayınlar

Öncelikle belirtmek gerekir ki; idari yargı alanındaki en yüksek görevli idari mahkeme Danıştay’dır. Temyiz incelemesi yapmak, idare hukukunu ilgilendiren bazı konularda diğer devlet kurumlarına görüş bildirmek ve bazı davalara ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakmak Danıştay’ın görevleri arasındadır. Burada vurgulamak gerekir ki; Danıştay’ın işleyiş ve görevleri 2575 sayılı Danıştay Kanunu çerçevesinde çizilir.

Danıştay'ın Görevleri Nelerdir?

Danıştay Kanunu 23. Maddesinde Danıştay’ın görevleri ile ilgili düzenlemeler yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Danıştay Kanunu Madde 23

 • a) (Değişik: 22/3/1990 - 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar. (Ek cümle : 1/7/2016 – 6723/6 md.) Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır.
 • b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.
 • c) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)
 • d) (Değişik:18/12/1999-4492/1 md.) (…)kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir.
 • e) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)
 • f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

Yukarıda yer verilen kanun maddesine ek olarak ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar Danıştay Kanunu 24. Maddesinde yer alırken temyiz yoluyla Danıştay’da görülecek davalar ise Danıştay Kanunu 25. Maddesinde yer alır, ilgili kanun maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

Danıştay Kanunu Madde 24

1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:

 • a) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanı kararlarına,
 • b) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere,
 • c) (Değişik: 2/7/2012-6352/45 md.) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,
 • d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
 • e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
 • f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine, Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.

2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.

Danıştay Kanunu Madde 25

İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay'da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır.

Danıştay’ın idari uyuşmazlık davalarındaki görevi ile ilgili düzenleme Danıştay Kanunu 26.maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Danıştay Kanunu Madde 26

(Değişik birinci fıkra : 9/2/2011-6110/3 md.) İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu daireler ile idari ve vergi dava daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır.

(Yeniden düzenleme: 27/6/2013 – 6494/11 md.; Değişik ikinci fıkra: 2/12/2014-6572/13 md.) Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk doğması hâlinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri veya idari dairelerden birinin veya birkaçının görev alanını değiştirerek bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava dairesi veya idari daire olarak görevlendirebilir.

(Yeniden düzenleme: 27/6/2013 – 6494/11 md.) Görevlendirilen dairedeki dosyaların vergi ve idari uyuşmazlıklara ilişkin görev ayrımı gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği, görevlendirilen daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin verileceği hususları Başkanlık Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanır.

Daire Başkanı ve üyeleri, dairenin görevlendirildiği işlere bakan dava dairesi genel kuruluna katılır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20