Feragat Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Feragat Nedir?

Feragat Nedir? | Mükyen Hukuk Yayınlar

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; feragat, davacının açtığı davanın sonucundan vazgeçmesi olarak tanımlanır. Burada belirtmek gerekir ki feragat kısmen ya da tamamen yapılabilir. Davacı dava dilekçesinde sonuç kısmında talep ettiklerinden feragat ile kısmen ya da tamamen vazgeçmiş olur. Bu nedenle feragat işlemi büyük önem taşır.

Davadan feragatle ilgili düzenlemeler 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda madde 307 ve devam maddelerinde yer alır. İlgili kanun maddesi düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere feragat hakkı davacıya tanınmış bir haktır. Burada belirtmek gerekir ki; kural olarak tüm davalar için feragat beyanında bulunmak mümkündür. Fakat söz konusu bu durumun birkaç istisnası da mevcuttur.

Feragat İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Davadan feragat işleminin nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme Hukuk Muhakemeleri Kanunu 319.maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer ver verilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 309

  1. Feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır.
  2. Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir.
  3. Kısmen feragat veya kabulde, feragat edilen veya kabul edilen kısmın, dilekçede yahut tutanakta açıkça gösterilmesi gerekir.
  4. Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

Yukarıda yer alan kanun maddesi düzenlemesi çerçevesinde feragatin dilekçe ile ya da sözlü olarak yapılması mümkündür. Anck burada belirtmek gerekir ki sözlü feragat sadece yargılama esnasında yapılabilir. Aksi hallerde yapılacak tüm feragatlerin yazılı yapılması zorunludur. Buna ek olarak burada vurgulamak gerekir ki feragat dilekçesinin ya da sözlü beyanının geçerli olabilmesi için kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Herhangi bir kayıt koyarak ya da bir şarta bağlanarak yapılan feragatler mahkeme tarafından dikkate alınmaz. Feragatin tamamen ya da kısmen yapılması açısından vurgulanması gereken ise; feragat tamamen değil taleplerin biri ya da birkaçı için kısmi olarak yapılacak ise söz konusu bu durumun dilekçede açık şekilde ifade edilmesi zorunludur.

Davadan Feragat Zamanı Nedir?

Feragat işleminin zamanına ilişkin düzenleme Hukuk Muhakemeleri Kanununun 310. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 310

  1. Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.
  2. (Ek:22/7/2020-7251/29 md.) Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir.
  3. (Ek:22/7/2020-7251/29 md.) Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.

Yukarıda yer verilen kanun düzenlemesi çerçevesinde feragatin davanın açılmasından hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreçte yapılması mümkündür. Hükmün verilmesinin ardından feragat edilmesi halinde ise taraflardan herhangi birinin kanun yoluna başvurmuş olması durumunda dahi, dosya kanun yolu incelemesi için gönderilmez. Söz konusu bu aşamada ilk derece mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi tarafından feragat edildiğine ilişkin karar verilir.

Davadan Feragatin Sonuçları Nelerdir?

Davadan feragat işleminin sonuçları ile ilgili Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 311’de “Feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. İrade bozukluğu hâllerinde, feragat ve kabulün iptali istenebilir.” şeklindeki ifadeye yer verilmiştir. İlgili kanun maddesi düzenlemesi çerçevesinde feragat beyanında bulunmanın ardından mahkemenin verdiği karar kesin hüküm niteliği taşır.

Feragat ve kabul halinde yargılama giderleri ile ilgili düzenleme Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 312. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 312

  1. Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.
  2. Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20