Haciz İhbarnameleri ve İtiraz Süreci

Anasayfa » Yayınlar » Haciz İhbarnameleri ve İtiraz Süreci

Haciz İhbarnameleri ve İtiraz Süreci | Mükyen Hukuk

İcra İflas Kanunu M.89/1-2-3

İcra hukuku bünyesinde başlatılan icra takiplerindeki amaç, alacaklının alacağının borçludan tahsil edilerek alacaklının tatmin edilmesidir. Bu tahsil bazen borçlunun bünyesindeki mal varlıklarından yapılmaktayken, bazı durumlarda borçlunun, başkalarından alacaklı olduğu haklardan elde edilmektedir. Bu işlem ise icra takibinin borçlusunun, üçüncü kişiler nezdinde bulunan mal ve alacaklarının haczi suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Birinci Haciz İhbarnamesi

Borçlunun kendisinden alacağı olan 3. kişiye icra memuru tarafından haciz ihbarnamesi gönderilir. Bu ihbarname borcun artık borçluya değil, icra dairesinin hesabına ödeneceğine ilişkin bildirim içermektedir. İcra dairesinin hesabına ödenen bahse konu borç, alacaklıya ödenir ve böylece alacaklı alacağını tahsil etmiş olur. Ayrıca, takip borçlusuna yapılan ödemenin geçerli olmayacağı, eğer istenen şey taşınır bir mal ise, üçüncü kişinin bu malı icra dairesine teslim etmesi gerektiği de belirtilir.

Haciz İhbarnamesine Ne Sebeplerle Ve Nasıl İtiraz Edilebilir?

Haciz ihbarnamesinde belirtilen borcun bulunmadığını veya borcun ihbarnamede belirtilen miktarda olmadığı ya da ödenmiş olduğu sebepleriyle itiraz etmek mümkündür. Söz konusu haciz ihbarnamesine itiraz için tebellüğünden itibaren 7 günlük süre bulunmaktadır. Aksi halde İkinci Haciz İhbarnamesi (İİK 89/2) gönderilir. Zira bu durumda, ihbarnamedeki borcu kabul etmiş sayılır. Bundan sonraki aşamada, yukarıda da belirtildiği gibi, üçüncü kişiye ikinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesi gerekir.

Haciz İhbarnamesine İtiraz Nereye Yapılır?

İtiraz, haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine, ya da haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine gönderilmek üzere bulunulan yerdeki icra dairesine yapılır.

İkinci Haciz İhbarnamesi

İkinci haciz ihbarnamesinde birinci haciz ihbarnamesi tüm sonuçlarıyla birlikte tekrar edilir.

İkinci haciz ihbarnamesinin içeriğinde; birinci haciz ihbarnamesinde yazılı borcun, itiraz edilmeyerek kabul edilmiş sayıldığı, borcun icra dairesine ödenmesi gerektiği, takip borçlusuna yapılan ödemenin geçerli olmayacağı ifadeleri yer almaktadır.

İkinci haciz ihbarnamesine de itiraz edebilmesi mümkündür. İtiraz süresi, ihbarnamenin tebellüğünden başlayarak 7 gündür. İkinci haciz ihbarnamesine de süresinde itiraz edilmemiş olması durumunda, üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilir.

Üçüncü Haciz İhbarnamesi

Son aşamada gönderilen 3. haciz ihbarnamesi içeriğinde; 15 gün içinde parayı icra dairesine ödemesi gerektiği ya da 15 gün içinde icra hukuk mahkemesinde menfi tespit davası açılması gerektiği ifadeleri yer alır.

Normal bir icra takibinde menfi tespit davası, borçlu hakkındaki icra işlemlerini durdurmamaktadır. Fakat 3. kişiye gönderilen haciz ihbarnamesi söz konusu olduğunda 15 günlük süre içerisinde menfi tespit davası açılırsa, menfi tespit davasının devamı boyunca 3 kişi hakkında ve takip üzerinde yapılan tüm icra işlemleri durur.

İtiraz Edilmedi, Menfi Tespit Davası Açılmadı, Haksız Bir Ödeme Yapılmak Zorunda Kaldı ise

Ödemek zorunda kalınan bu bedel, daha sonra takip borçlusuna dava açılarak ondan geri alınabilir. Zira, gerçekte ihbarnamenin muhattabı 3. kişinin, takip borçlusuna bir borcu yoktur; fakat buna rağmen borcu varmış gibi kendisinden bir tahsilat yapılmıştır. Fakat, bu halde üçüncü kişinin bahse konu iddiasını usulüne uygun delillerle ispat etmesi gerekecektir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20