İfraz Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » İfraz Nedir?

İfraz Nedir? | Mükyen Hukuk

İfraz sözlük anlamı ile “ayırmak” demektir. Tapu kayıtlarında tek parsel olarak bulunan taşınmazın bütün halinin imar planlarına göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne ayrı ayrı tescil edilmesi ve her parselin ayrı tapular ile gösterilmesi işlemine ifraz denir.

İfraz işlemi mevcut taşınmazın değerini artırmak amacıyla, ihtiyaç sebebiyle ya da kamuya özgülenen kısımlarının kullanımlarının kamuya bırakılması işlemleri için yapılabilmektedir.

İfraz İşlemi Hangi Merciide Nasıl Yapılır?

İfraz işlemini anlayabilmek adına öncelikle parselasyon işleminin ne olduğunu anlamak önemlidir. Ham araziler üzerinde yapılan çalışmalara parselasyon denir. Ham arazinin imar planına döndürülmesi işlemidir. Arazilerin şekillenmesi, düzenli kentleşmenin sağlanması amacıyla yapılan bu uygulama ifraz ve tevhit işlemleri ile gerçekleştirilir.

İfraz işlemi için öncelikle imar planlarına uygun şekilde parselasyon haritaları hazırlanır. Bu haritalar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerde hazırlanır. İmar kanunun m.15’e göre parselasyon haritalarında kamuya terk edilen alanlar tespit edilir. İfraz işlemine konu olan taşınmaz belediye ve mücavir alan içinde kalıyorsa belediye encümeni, belediye ve mücavir alan dışında kalıyorsa il idare kurulunun onayına sunulur.

Onaya sunulan dosya bir ay müddetle ilgili idarenin divanhanesinde askıda kalacaktır. Buna ek olarak muadil ilan vasıtalarıyla da duyurulur. Bir aylık askı süresi sonunda parselasyon planları kesinleşmiş olur. Bu kesinleşmiş parselasyon planları 15 gün içinde tescil işlemi yapılması için ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Tapu sicil müdürlüğü bu planların tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak mecburiyetindedir. Tapu sicil müdürlüğü mülk sahiplerinin muvafakatine gerek olmaksızın, tapu sicillerini kendilerine ulaşan tescilli plana göre resen düzenler ve tesis eder.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20