İhtarname Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » İhtarname Nedir?

İhtarname Nedir? | Mükyen Hukuk Yayınlar

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; ihtarname Noterlik Kanunu 98. Madde’de “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanununda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır.” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre İhtarname göndermek Noterlik Kanunu’nda noterin görevleri arasında sayılmıştır. Noterlik Kanunu 106. Maddesinde ise ihtarnamede bulunması gereken unsurlar yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Noterlik Kanunu Madde 106

Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname:

  1. İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
  2. İhtar ve ihbar konusunu,
  3. İstemde bulunanın imzasını,
  4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), Kapsar. İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir.

Burada belirtmek gerekir ki İhtarname talepte bulunan kişinin bizzat kendisi tarafından noter aracılığıyla gönderilebileceği gibi talepte bulunan kişinin avukatı tarafından da hazırlanıp noter aracılığıyla gönderilebilir. İhtarname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar ise söz konusu ihtarnamenin kısa, net ve açık ifadelerle anlatımının yapılması ve söz konusu belgenin bir dava dilekçesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğidir.

İhtarnamenin Konusu Neler Olabilir?

İhtarnamenin konusunu oluşturan unsurlar; her türlü sözleşmeden kaynaklı hakkın ileri sürülmesi, sözleşmenin sona erdirilmesi ya da kurulması olabileceği gibi bir hakkın ihlal edilmesini önleme, ihlali sona erdirme ya da uyarma amaçları için de ihtarname hazırlanabilir. Nitekim borçlu olan kişinin vadesi gelmiş borcu nedeniyle Türk Borçlar Kanununun 117. Maddesinde yer alan “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer.” ifadesinden yola çıkarak temerrüde düşürme amacıyla ihtarname da hazırlanabilir. Öte yandan kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi ya da kira borcunun ödenmemesine sebebiyle ya da iş sözleşmesinden kaynaklı, mal alım satımından kaynaklı satış sözleşmesi, terk nedeniyle açılacak boşanma davalarında gönderilmesi ve benzeri hallerde de ihtarname gönderme gereksinimi ortaya çıkabilir. Burada vurgulanması gereken ise söz konusu bildirimin noter kanalı ile ihtarname hazırlanarak yapılması ileri bir zamanda açılması muhtemel bir davada önemli bir ispat aracı olarak fayda sağlar.

İhtarname Hazırlama ve Göndermenin Amacı Nedir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi ihtarnameler Noter aracılığıyla gönderilen belgeler olduğu için belirli bir masrafı olmasına rağmen ileride ilgili kişinin aleyhe/lehe açılabilecek dava ya da takiplerde kişiye ispat noktasında fayda sağlayabilir ve bu nedenle hukuki anlamda geçerliliğe ve öneme sahiptir. Bu nedenle ihtarname hazırlanırken dikkat ve özen ile hareket etmek gerekir. Söz konusu bu durumun sebebi ise ilgili ihtarnamenin kişiyi bağlayıcı niteliği sebebiyle yanlış ya da eksik hazırlanmış olması halinde ileride hak kaybına sebebiyet verebilecek olmasıdır.

Gönderim Sonrası Süreç Nasıl Olur?

Öncelikle vurgulamak gerekir ki; ihtarnameler, gönderilen kişiyi belirli bir şeye uymaya zorladığı için, ihtarname tebliğinin ardından ne olacağı söz konusu metinde yazan şartlara bağlıdır. Genel anlamda konuşmak gerekirse ilgili metinde karşıdaki kişiye belirli bir süre tanınır. Söz konusu süre içerisinde kendisinden beklendiği gibi hareket etmeyen kişiye karşı ya dava açılır ya da ihtarnamede yazan başka yaptırımlar uygulanmaya başlanır. Ancak vurgulamak gerekir ki söz konusu bu durum ilgili somut olayın şartlarına göre değişiklik gösterir. İhtarnamenin ardından ise ihbar edilen hukuki hal hukuk dünyasında sonuç meydana getirir. Bu nedenle ihtarnamelerin ardından sürecin de sıkı şekilde ve titizlikle takip edilmesi gerekir.

Yurtdışına İhtarname Nasıl Gönderilir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye’den yurtdışına ihtarname göndermek çok kolay bir işlem olmamakla birlikte mümkündür. Fakat süre olarak uzun sürmektedir. Türkiye’de hazırlanıp başka bir ülkeye gönderilecek olan noter işlemleri, ilgili yer valiliği tarafından onanır. Söz konusu bu onama şekil esaslarına dayanan bir onamadır. Sonrasında ise ilgili tebligat Dış İşleri Bakanlığı’na ve son olarak da ilgili konsolosluğa gider. Burada belirtmek gerekir ki ülkeler arası yapılan sözleşmeler çerçevesinde söz konusu durumlar bazen değişse de genel olarak usul bu şekildedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20