Konkordato İlanı Halinde İşçi Alacaklarının Durumu

Anasayfa » Yayınlar » Konkordato İlanı Halinde İşçi Alacaklarının Durumu

Konkordato İlanı Halinde İşçi Alacaklarının Durumu | Mükyen Hukuk

Konkordato, ekonomik kriz, kendi istek ve iradesi dışında işlerinin bozulması gibi nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve malî durumu bozulmuş olan, dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir hukuki kurumdur. Konkordato, borçlunun muhtemel takiplerden kurtulmasını amaçlayan ve borçlarını yeniden yapılandırmasını sağlayan, özellikle iflasa engel olmayı amaçlayan bir kurumdur.

Konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Yalnızca İİK 206. Maddede yazılan imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. Bu imtiyazlı alacaklardan işçi alacaklarıyla ilgili olan kısımları şunlardır:

  • İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,
  • İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları.

Bu madde hükmünde işçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının imtiyazlı ve takip yasağına tâbi olmadığı düzenlenmiştir.

Konkordato Mühleti İçinde Ücreti Ödenmeyen İşçiler Ne Yapabilir?

Bunun haricinde 28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek-1. maddesine göre; işçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, hakkında aciz vesikası alınması, iflâsı, ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde hizmet akdine dayalı olarak çalışan işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonundan ödenecektir. Ücret Garanti Fonundan yararlanabilmek için işçinin son bir yıl içerisinde konkordato ilan edilen işyerinde çalışıyor olması, ücret alacağı için beş yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olması gereklidir. Konkordato ilan eden işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin İŞKUR’a başvurarak Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi vermesi, dilekçenin ekine mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, işçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren işçi alacak belgesi eklemesi gerekmektedir.

Kıdem - İhbar - Yıllık İzin Ücretleri Açısından Durum

“İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları”. Düzenlemenin ikinci kısmında iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları da imtiyazlı işçilik alacakları arasında yer alacaktır.

Kıdem, İhbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talep edebilmek için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerekmektedir. Bu iş sözleşmesinin sona ermesi yukarıda da açıklandığı gibi ya iflasın açılmasından önceki 1 yıl içinde doğmuş olması gerekmekte ya da iflas nedeniyle iş ilişkisinin son bulması gerekmektedir.

Ücret, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, UBGT Alacakları Açısından Durum

Ücret alacağı, fazla çalışma alacağı, prim alacağı, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma nedeniyle gerçekleşen ücret alacağı ile ikramiye alacağının doğabilmesi için, ödeme zamanının gelmiş olması gerekir. Dolayısıyla bu alacakların doğmuş olması işçilerin imtiyazlı grupta yer almaları için yeterlidir. İş sözleşmesinin sona ermiş olmasına gerek yoktur. Halihazırda konkordato mühleti içinde bu işçi alacaklarının doğması halinde işçilerin alacakları imtiyazlı gruba dahil olacaktır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20