Ön Ödeme ve Ön Ödemeye Tabi Suçlar

Anasayfa » Yayınlar » Ön Ödeme ve Ön Ödemeye Tabi Suçlar

Ön Ödeme ve Ön Ödemeye Tabi Suçlar | Mükyen Hukuk

Ön Ödeme Nedir?

Ön ödeme,

 • uzlaştırmaya tabi suçlar dışındaki suçlarda,
 • sadece adli para cezasını gerektiren veya üst sınırı 6 ayı geçmeyen hapis cezası gerektiren suçlar bakımından,

faile belirli bir tutardaki paranın ödettirilmesi neticesinde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmasından vazgeçilmesine olanak sağlayan muadil bir çözüm yoludur. (TCK m.75).

Belli ağırlığa ulaşmamış suçlar için uygulanabilen ön ödeme sayesinde, fail işlemiş olduğu suçla toplum barış ve huzurunu bozduğunu anlamış olacak ve artık fail ceza soruşturması ve kovuşturmasından kurtulmuş olacaktır. Ön ödeme ile birlikte yargının iş yükü hafifletilmekle beraber daha hızlı ve etkin bir çözüm sunulmaktadır.

Ön Ödemenin Şartları Nelerdir?

1. Öncelikle ön ödeme kapsamına giren bir suç olmalıdır.

2. Soruşturma evresinde suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması gerekir.

3. Savcılık veya mahkemece yapılacak tebligat tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ön ödeme miktarının ödenmesi gerekmektedir.

Ön Ödemeye Tabi Suçlar

 • Miktarı ne olursa olsun yalnız adli para cezasını gerektiren suçlar ön ödemeye tabidir.
 • Üst sınırı 6 ayı aşmayan hapis cezası gerektiren suçlar ön ödemeye tabidir.
 • Uzlaştırma kapsamına giren suçlarda ön ödeme uygulanmaz. Yani suç, sadece adli para cezasını veya üst sınırı 6 ayı geçmeyen hapis cezasını gerektiriyor dahi olsa uzlaştırmaya tabi ise ön ödeme yapılamaz.
 • Ayrıca şu suçlar bakımından yukarıdaki şartlar aranmaksızın ön ödeme uygulanabilir:
  • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK’nın 98 inci maddesinin birinci fıkrası),
  • Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (TCK madde 171),
  • Çevrenin taksirle kirletilmesi (TCK’nın 182 nci maddesinin birinci fıkrası),
  • Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (TCK’nın 264 üncü maddesinin birinci fıkrası),
  • Suçu bildirmeme (TCK’nın 278 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları),
 • 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suç,
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan suç,
 • 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan suç.

Uzlaştırmaya tabi suçlar ön ödemeye tabi değil demiştik. Uzlaştırmaya tabi suçlar şunlardır:

 • Basit kasten yaralama (m.86/1-2).
 • Kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi (m.88).
 • Taksirle adam yaralama suçu (m.89). Taksirle yaralama suçu bilinçli taksirle işlense dahi uzlaştırma kapsamında olan suçlar arasındadır.
 • Tehdit suçu (m.106/1).
 • Konut dokunulmazlığını ihlal Suçu (m. 116).
 • İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu ((madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi),
 • Basit hırsızlık Suçu (m. 141). Ayrıca nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse uzlaştırmaya tabi olan suçlardandır. Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller de uzlaşma kapsamına giren suçlardandır (m.144/1).
 • Dolandırıcılık suçu (m.157). Ayrıca nitelikli dolandırıcılık suçu (m. 158/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlendiği takdirde uzlaşmaya tabi olan suçlardandır.
 • Güveni kötüye kullanma suçu (m.155).
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (m. 165).
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu (madde 234).
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239)

Aşağıdaki şikayete tabi suçlar da uzlaştırma kapsamındadır:

 • İcra - iflas suçları,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (m.123/1).
 • Hakaret Suçu (m. 125/1-2-3). Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu ve cumhurbaşkanına hakaret suçu uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir.
 • Kişinin hatırasına hakaret suçu (m. 130/1, 2). Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hatırasına hakaret suçu uzlaşma tabi olan suçlardan değildir.
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçu (m. 132/1, 2, 3).
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (m.133/1, 2, 3).
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (m.134/1, 2).
 • Kullanma hırsızlığı suçu (m.146/1).
 • Mala zarar verme suçu (m.151/1, 2). Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri de (m. 152/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişilerin zararına işlendiği takdirde uzlaştırma kapsamında olan suçlardandır.
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlı olup uzlaşmaya tabidir. (m. 153/1).
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır (m.154/1, 2, 3).
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu (m.156/1).
 • Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren hal uzlaştırma kapsamındadır (m.159/1).
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (m.160/1).
 • Hileli iflas suçu (m. 161/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse uzlaştırma kapsamında olan suçlardandır.
 • Taksirli iflas suçu (m. 162/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse uzlaştırma kapsamında olan suçlardandır.
 • Karşılıksız yararlanma suçu (m. 163/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse uzlaştırma kapsamında olan suçlardandır.
 • Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (m. 164/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse uzlaştırma kapsamında olan suçlardandır.
 • Bilgi vermeme suçu (m. 166/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse uzlaştırma kapsamında olan suçlardandır.
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (m. 209/1).
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (m. 233/1).

Ön Ödeme Nasıl Hesaplanır?

 • Sadece adli para cezasını gerektiren cezalarda; adli para cezası maktu ise bu miktar, değilse aşağı sınırı,
 • Sadece hapis cezasını gerektiren cezalarda; hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz Türk Lirası hesabı ile bulunan miktar,
 • Hapis cezası ile birlikte adli para cezasını da gerektiriyorsa, her iki miktarın toplamı,
 • Hapis cezası veya adli para cezasından birinin uygulanması gereken suçlarda, adli para cezasının alt sınırı esas alınır. Hesap bu şekilde yapılır.

Ön Ödeme Taksitle Ödenebilir Mi?

Failin on gün içinde talep etmesi koşuluyla miktarın birer ay ara ile üç eşit taksit hâlinde ödenmesine Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Taksitlerin süresinde ödenmemesi hâlinde ön ödeme hükümsüz kalır ve soruşturmaya devam edilir. Taksitle ödemek için failin talepte bulunması gerekmektedir. Cumhuriyet savcısı kendiliğinden taksitle ödemeye karar veremez. Ayrıca talep edilmesi halinde Cumhuriyet savcısı taksitle ödemeye karar vermek zorundadır.

Ön Ödemenin Sonuçları Nelerdir?

Ön ödemenin yapılması halinde soruşturma aşamasında kamu davası açılmayarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Kovuşturma aşamasında ise, ön ödemenin gerçekleştirilmesi halinde mahkeme tarafından kamu davası hakkında düşme kararı verilir. Ön ödeme, devlet ile vatandaşın yaptığı bir çeşit suç anlaşmasıdır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20