Sokağa Çıkma Yasağı Ve Maske Takmama Cezasının (3.150 TL) İhlalinin İptali

Anasayfa » Yayınlar » Sokağa Çıkma Yasağı Ve Maske Takmama Cezasının (3.150 TL) İhlalinin İptali

Sokağa Çıkma Yasağı Ve Maske Takmama Cezasının İhlalinin İptali | Mükyen Hukuk

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesinde; ‘’Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlar hakkında; Kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası verilir. Ayrıca, fiilin işleniş şekli ve niteliğine göre failin suça vasıta kıldığı meslek ve sanatın yedi günden üç aya kadar tatiline ve aynı süre kadar işyerinin kapatılmasına da hükmedilebilir.’’

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72. Maddesinde ; ‘’57'nci maddede zikredilen hastalıklardan biri zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur:

Hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı.

  1. Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbikı.
  2. Eşhas, eşya, elbise, çamaşır ve binaların ve fennen intana maruz olduğu tebeyyün eden sair bilcümle mevaddın fenni tathiri.
  3. Hastalık neşreden haşarat ve hayvanatın itlafı.
  4. Memleket dahilinde seyahat eden eşhasın icap eden mahallerde muayenesi ve eşyalarının tathiri.
  5. Hastalığın sirayet ve intişarına sebebiyet veren gıda maddelerinin sarf ve istihlakinin men'i.
  6. Dahilinde sari ve salgın hastalıklardan biri zuhur eden umumi mahallerin tehlike zail oluncaya kadar set ve tahliyesi.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

1593 Sayılı yasanın 72. Maddesinde uygulanabilecek tedbirlerin sınırlı olarak sayıldığı söz konusu tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı tedbirinin yer almadığı görülmektedir.

Maske takma tedbirine muhalefet edilmesi halinde Yargıtay 19.Ceza Dairesi’nin 2020/4354 Esas, 2020/14250 Karar ve KYB-2020/75964 tebliğname numaralı 09.11.2020 tarihli kararında özetle: ‘’1593 S5ayılı Kanunun 282. Maddesinde; bu kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla salgın veya bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında alınacak ‘’maske takma tedbiri/yükümlülüğü’’,1593 Sayılı Kanunda açıkça düzenlenen bir zorunluluk olmadığı gibi bu tedbirlere aykırı hareket edilmesi de bu kanunda sayılan bir yasak veya zorunluluk olmadığından; ‘’maske takma tedbirine aykırılık’’ eylemi nedeniyle 1593 Sayılı Kanunun 282. Maddesinin uygulanmasının mümkün görülmediği açıktır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20