Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir?

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? | Mükyen Hukuk Yayınlar

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse; belirli özel hukuk davalarına bakmak üzere kurulmuş olan, asıl görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi ile birlikte iki genel mahkemeden biri Sulh Hukuk Mahkemesidir. Sulh hukuk mahkemeleri, tek hakimli mahkemeler olup her yargı çevresinde kurulması gerekli olan mahkemelerdendir. Burada belirtmek gerekir ki; Asliye hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesi özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla genel görevli olan temel iki mahkemedir. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki; genel mahkemelerden olan asliye hukuk mahkemesinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır. Bu duruma ek olarak ayrıca özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye hukuk mahkemesinde görülür. Ancak ilgili kanunda belirli bir uyuşmazlık türü için açıkça özel bir mahkemenin görevli olduğu kabul edilmiş ise, söz konusu uyuşmazlığı çözmekle görevli olan mahkemenin kanunun belirlediği o özel görevli mahkeme olduğu kabul edilir.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Sulh hukuk mahkemesinin bakmakla görevli olduğu bazı özel hukuk davaları aşağıda sıralanmıştır;

 • Gerçekleştirilen arabuluculuk faaliyeti sonucunda tanzim edilen anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi,
 • 7036 sayılı Kanunun 3. Madde 9. Fıkrası gereği arabuluculuk bürosunun yetkisine yapılan itiraz hakkında karar vermek,
 • 7036 sayılı Kanunun 28.maddes 3. Fıkrası gereği Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi altında arabuluculuk büroları görev yapar. Arabuluculuk bürosunun olmadığı yerlerde ise ilgili büronun görevinin sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından hakimin gözetimi ve denetimi altında yerine getirilir,
 • Kira ilişkisinden ortaya çıkan alacak davaları da dâhil olmak üzere ilgili bütün uyuşmazlıkları konu alan davalar ile söz konusu bu davalara karşı açılan davalar,
 • Taşınır ve taşınmaz mal ya da hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar,
 • Taşınır ve taşınmaz mallarda, yalnızca zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar,
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi ya da sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davalar.

Burada belirtmek gerekir ki Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2015/1232 tarih ve sayılı gereği “Aralarındaki bağlantı nedeniyle birlikte açılan davalarda bir kısım dava arkadaşları veya talepler yönünden özel mahkeme, bir kısmı yönünden de genel mahkeme görevli ise davaya bakmaya tümüyle özel mahkeme görevlidir. Davanın diğerine tabi olarak tümüyle özel mahkemede görüleceği ilkesi, yargısal uygulamalarda kararlılıkla kabul edilip sürdürülmektedir.” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir.

Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki ilgili davada bir kısım dava arkadaşları ya da talepler açısından farklı özel mahkemeler görevli ise söz konusu davanın açıldığı mahkeme bu özel mahkemelerden biri ise davaya ilgili o mahkemede bakılmalıdır. Öte yandan söz konusu dava genel mahkemede açılmış fakat birden fazla özel mahkeme görevli ise ağırlıklı hukuki ilişkiye göre görevli mahkeme olan özel mahkemede dava görülmek üzere görevsizlik kararı verilmelidir.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu Davalar Nelerdir?

Sulh hukuk mahkemesinin bakmakla görevli olduğu bazı özel hukuk davaları aşağıda sıralanmıştır;

 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Kiralananın tahliyesi davası,
 • Kira ilişkisinden doğan tespit davası,
 • Kira bedelinin uyarlanması davası,
 • Kira sözleşmesinin iptali davası,
 • Miras ortaklığına temsilci atanması davası,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası,
 • Reddi miras davası,
 • Terekenin borca batık olduğunun tespiti davası,
 • Kayyım atanması ve kayyımlık ile ilgili diğer davalar,
 • Vasi atanması ya da vasinin görevinden çekilmesi davası,
 • Vasiyetnamenin açılması davası,
 • Tek başına açılan zilyetliğin korunması davası,
 • Arabuluculuk uygulamasında icra edilebilirlik şerhi verilmesi davası,
 • Çocuk mallarının korunması davası.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; görevsizlik kararı veren sulh hukuk mahkemesi söz konusu bu kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir. Dava dosyasını kendiliğinden diğer bir ifade ile resen görevli mahkemeye gönderemez. Konuyla ilgili olarak 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20. Maddesinde “Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır ve görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemece bu konuda resen karar verilir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20