Tebligat Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Tebligat Nedir?

Tebligat Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tebligat kavramının hukuki tanımından başlamak gerekirse tebligat; mahkemeler, cumhuriyet savcılıkları ya da icra müdürlükleri ile vergi daireleri ve ilgili tüm resmi kurumlar tarafından yapılan resmi işlemlerin muhatabına iletilmesi olarak tanımlanır. Tebligat zarfının ön kısmına resmi evrakın hangi resmi kurum tarafından gönderildiği, kime ve niçin gönderildiği ile konusu yazılır. Söz konusu gönderilen evrakların içeriği herhangi bir hakkın yerine getirilmesi için bir süre içeriyorsa ya da itiraz hakkı vb. gibi kanuni hakların kullanılması için bir süre belirlenmiş ise söz konusu bu sürelerin başlangıcı ilgili evrakın ilgili kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren alınır.

Tebliğ Nedir?

Yukarıda tanımına yer verdiğimiz tebligat kavramından yola çıkarsak; tebliğ etmek ise resmi kurum ve kuruluşların göndermiş olduğu resmi ve yazılı şekilde düzenlenmiş tebligat zarflarının muhatabına iletilmesi olarak tanımlanabilir. Hukuk çerçevesinde tebliğ etmeye elverişli olan evraklar ve söz konusu bu tebliği yapabilecek kurum ve kuruluşlar kanun dahilinde düzenlenmiştir.

Tebligat Kanunu Nedir?

Tebligat Kanunu 7201 sayılı kanundur ve ilgili kanunun ilk maddesinde tebligatın yapılması ile ilgili olarak “Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir.

Tebliğ konusunda ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta tebligat kanunu hükümleri dikkate alınarak işlem yapılır. İlgili kanunda usulsüz tebliğ, tebliğlerin hangi merciler tarafından kimlere yapılabileceği gibi konularda düzenlemelere yer verilmiştir. İlgili kanunun 7. Maddesinde elektronik yolla tebliğ almak zorunda olanlarla ilgili düzenlemeler yer alır ve söz konusu kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Tebligat Kanunu Madde 7

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
 4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
 8. Noterler.
 9. Baro levhasına yazılı avukatlar.
 10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
 11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina Nedir?

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesinde tebliğ imkansızlığını ve tebellüğden imtina halleri ile ilgili düzenlemeler yer alır, ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Tebligat Kanunu Madde 21

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/5 md.) Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek: 19/3/2003-4829/5 md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20