Yargıtay Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Yargıtay Nedir?

Yargıtay Nedir? | Mükyen Hukuk Yayınlar

Yargıtay Kanunu 1. Maddesinde yer alan tanımından başlamak gerekirse; “Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.” kanunda şeklinde tanımlanmıştır.” Bu tanımdan yola çıkarak denilebilir ki; uygulamada Yargıtay’a temyiz mahkemesi de denilebilir. Adli yargı hukuk uygulamasında birliği sağlamak üzere hukuki derece mahkemesi olarak görev yapan Yargıtay en yüksek mahkemedir. Yargıtay, ilk derece mahkemeleri ya da bölge adliye mahkemeleri diğer bir deyişle istinaf mahkemeleri gibi olay incelemesi yapmaz. Yargıtay’ın görevi yapılan temyiz başvurusu üzerine başvuruya konu kararın hukuka uygun olup olmadığı noktasında bir hukuki denetim yapmaktır.

Yargıtay'ın görevleri ve işleyişi 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile düzenlenmiştir.

Yargıtay’ın Karar Organları Nelerdir?

Yargıtay’ın karar organları ile ilgili düzenleme Yargıtay Kanunu 3. Maddede yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yargıtay Kanunu Madde 3

Yargıtay'ın karar organları şunlardır:

 1. Daireler,
 2. Hukuk Genel Kurulu,
 3. Ceza Genel Kurulu,
 4. Büyük Genel Kurul,
 5. Başkanlar Kurulları,
 6. Birinci Başkanlık Kurulu,
 7. Yüksek Disiplin Kurulu,
 8. Yönetim Kurulu.

Yargıtay'ın Görevleri Nelerdir?

Yargıtay'ın görevleri ile ilgili düzenleme Yargıtay Kanunu 13. Maddede yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yargıtay Kanunu Madde 13

Yargıtay'ın görevleri şunlardır:

 1. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak,
 2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,
 3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.

Yargıtay'ın Çalışma Usulü Nasıldır?

Yargıtay’ın çalışması ile ilgili genel esaslar ve Yargıtay Dairelerinin çalışma usulleri ile ilgili düzenlemeler Yargıtay Kanunu 39. Ve 40. Maddelerinde yer alır ve ilgili kanun maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

Yargıtay Kanunu Madde 39

Yargıtay daireleri ile kurulları oylamaya katılacakların tümünün hazır bulunması veya bu Kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi halinde toplanır.

Görüşmeler gizli olur. Daire ve kurullarda kararlar çoğunlukla verilir. Özel hükümler saklıdır.

Dairelerin veya genel kurulların başkan ve üyeleri reddolunabilirler. Ret hususundaki istemler, reddedilen başkan veya üye katılmaksızın ilgili daire veya genel kurullarca incelenerek kesin karara bağlanır. Daire ve kurulların toplantılarını engelleyen toplu ret istemleri dinlenmez.

Yargıtay Kanunu Madde 40

Daireler heyet hâlinde çalışır, heyet bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder. Heyetler işi müzakere eder ve salt çoğunlukla karar verirler. Müzakereler gizli cereyan eder.

Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adları mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy yazısı, kararların asıl ve örneklerinde gösterilir.

Yargıtay incelemesi için dairelere gelen dosyalar bekletilmeksizin görev ve iş bölümü, temyiz kabiliyetinin bulunup bulunmadığı, temyiz isteminin süresi içinde olup olmadığı, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönlerinden ön incelemeye tabi tutulur.

Ön inceleme sırasında, temyiz incelemesinin başka daireye ait olduğu, temyiz kabiliyetinin bulunmadığı, temyiz isteminin süresi içinde olmadığı, temyiz şartının yerine getirilmediği veya diğer usul eksiklikleri bulunduğu saptanan dosyalar dairede öncelikle incelenip karara bağlanır.

Yukarıdaki fıkralar, özel hükümler saklı kalmak üzere Hukuk ve Ceza Genel Kurulları çalışmalarında da uygulanır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20