Hukukta Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti, bu tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur. Davanız gereği tuttuğunuz avukatın ücreti size aittir. Ancak her mahkeme davası kabul olunan avukat lehine bir vekalet ücretine hükmeder. Bu vekalet ücretini davayı kaybeden taraf davayı kazanan tarafa öder. Bu ücret sizin avukatınızla aranızdaki özel borç ilişkisinden kaynaklanan ücretten ayrıdır.

Türk hukukunda avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Ancak telafisi olmayan zararların oluşmasını engellemek için ve hak kayıplarını önlemek amacıyla hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bir avukata danışmanızda fayda vardır. Öte yandan Ceza Muhakemesi Kanununa göre sanık veya şüphelinin talebi üzerine Barodan müdafii tayin edilir. Şüpheli veya sanığın; çocuk olması (18 yaşından küçükler), kendisine savunamayacak derecede malul,sağır ve dilsiz olmaları halinde şüpheli veya sanığın talebi olmaksızın müdafii görevlendirilir. Yine şüpheli veya sanığın talebi olmaksızın isnad edilen suçun alt sınırının 5 yıldan fazla olması sebebiyle Baro tarafından müdafii atanır.

Hukuk davalarında dava açılırken davayı açan taraf dava masraf, harç ve giderleri peşin olarak mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Ancak bu yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti dava sonucunda davayı kaybeden tarafa yüklenir. Davayı kaybeden taraf bu ücretleri kazanan tarafa ödemekle yükümlüdür.

Evli bireylerin olası bir boşanma durumunda, malları nasıl paylaşacaklarını belirledikleri bir aile hukuku sözleşmesidir. Mal ayrılığı rejiminde her iki taraf diğerinin malından pay alamayacağı gibi kendi malını da paylaşmayacaktır. Bu sözleşme evlilik öncesi veya sonrası yapılabilir. Mal ayrılığı sözleşmesi uzman bir avukattan yardım alınarak hazırlanmalıdır. Daha sonra yapılan bu sözleşme noterde onaylatılır. Mal ayrılığı sözleşmesi yapılmaması durumunda veya geçersiz olduğu durumda edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu da evlilik birliği içinde edinilen malların yarı oranda paylaştırılması demektir.

Bir kira dönemi içinde kirayı ödemeyip temerrüde düşmüş olması sebebiyle iki kez haklı ihtar gönderdikten sonra Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılabilir. Bir diğer seçenek olarak tahliye talepli icra takibi başlatılabilir.

Boşanma sonucunda kadın erkek fark etmeksizin maddi açıdan yoksulluğa düşecek olan taraf nafaka talep edebilir. Ancak nafaka talep eden taraf boşanmada ağır kusurlu olmamalıdır.

Mirasbırakanın kendi mirası üzerinde dilediği tasarrufu yapabilme yetkisi vardır. Ancak bu tasarruflarının saklı paylı mirasçılarının haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Söz konusu ihlallerin varlığı halinde saklı paylı mirasçılar tenkis davası açarak miras paylarını alabilmektedir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, dava sonucunda suçu işlediği sabit görülen sanık hakkında verilen hükmün infaz edilmeyip 5 yıllık denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlemezse ceza kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın düşmesine yönelik bir uygulamadır. Mahkeme tarafından suç işlediğine hükmedilen kişinin, medeni, siyasi veya özel yaşamına hiçbir kısıtlama getirmeden sanığa ikinci bir şans tanınmasıdır.

İşsizlik maaşı alabilmek için birtakım şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlar; Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Senedin ödeme tarihi geçmesine rağmen ödenmediği durumlarda kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılabilir. Bunu için senetle birlikte İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir. Takip başlatıldıktan sonra borçluya ödeme emri gönderilir ve 10 gün içinde ödemesi aksi halde haciz başlatılacağı ihtarı yazılır.

Karakol, jandarma veya savcılık birimlerinden birine giderek sözlü veya yazılı olarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Yazılı olarak suç duyurusunda bulunulacaksa bir dilekçe yazılmalı ve olaylar açık bir dille kronolojik olarak anlatılmalıdır.

İş akdini feshetmenizdeki sebebin İş Kanunu gereğince haklı fesih sebebi olması gerekmektedir. Aksi durumda hak kazandığınız tazminatınızı alamayabilirsiniz. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkının bulunduğu haller 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinde açıklanmıştır.

Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk birimlerine derhal haber verilmelidir. Daha sonra işveren, yanında çalışan işçinin geçirdiği iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde bildirmesi gerekmektedir. Eğer kişi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bir aylık süreyi geçmemek şartıyla, bildirim yapmaya engel halin ortadan kalktığı günü takip eden günden başlanarak kendisi tarafından üç işgünü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanabilmenin şartları şunlardır: Eşler arasındaki evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. Eşler boşanmak için ya birlikte mahkemeye başvurmalıdır ya da bir tarafın açtığı boşanma davası diğer eş tarafından kabul edilmelidir. Eşlerin hakim huzurunda boşanma iradelerini bizzat açıklamaları gerekmektedir. Eşlerin kabul edecek oldukları anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından uygun bulunmalıdır.

Halk arasında bilindiği gibi bir evlatlıktan red kurumu yoktur. Bu kavramın hukuki olarak açıklaması mirasçılıktan çıkarmadır. Mirasbırakan şu durumlarda kişiyi mirasçılıktan çıkarabilir: Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

Cayma hakkı, tüketicilere satın aldıkları üründen 14 gün içerisindeki hiçbir koşula bağlı kalmadan iade edebilme imkânı sunar. Tüketicinin cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren, satıcı 10 gün içerisinde aldığı toplam bedeli tüketiciye iade etmek durumundadır.

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık durumlarında arşiv kaydı sildirmek için Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğüne yazılacak bir dilekçe ile adli sicil kaydının silinmesi talep edilir.

Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamadır. Kişi hakkında verilen denetimli serbestlik kararına uyulmadığı takdirde verilen hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

Usulüne uygun olarak çağrıldığı hâlde mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir, gelmemesinin sebep olduğu giderlere ve beş yüz Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına hükmolunur.

Mağdur ya da zarar gören şikayetten vazgeçme hakkını soruşturma aşamasında kullanır ise soruşturma sona erer, kovuşturma aşamasında kullanır ise davanın düşmesine karar verilir. Savcılığın resen araştırması gereken suçlarda ise, şikayetten vazgeçilse dahi kamu davası devam etmektedir.

Belirli suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenlerin görevlendirilen bağımsız bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaştırılmaları sürecidir.

Tarafların fikir birliğine varmasına dayanan hızlı bir çözüm biçimidir. Bu çözüm yönteminin ana amacı, uyuşmazlık ve anlaşmazlığın ortadan kaldırılmasıdır. İhtiyari ve zorunlu arabuluculuk olarak ikiye ayrılır. İhtiyari arabuluculuk özel hukuk uyuşmazlıklarında tarafların iradeleri doğrultusunda başvurulan bir kurumdur. Zorunlu arabuluculuk ise bir dava şartıdır. Bu durumda arabulucuya gidilmeden dava açılırsa dava usulden reddolunur.

E-Devlet ve UYAP Vatandaş Portal'dan hakkınızda başlatılan herhangi bir icra takibi olup olmadığını ve hakkınızda dava açılıp açılmadığını sorgulayabilirsiniz.

Çocuğun velayetinin kime verilip verilmeyeceği konusunda çocuğun üstün menfaati hususu göz önünde bulundurulur. Çocuğun yaşının küçük olması durumunda mahkemelerin genel kanısı velayetin anneye verileceğidir. Ancak yine de annenin çocuğa karşı olan davranışları önem arz etmektedir. Anne babanın maddi durumları, hangisinin çocuğa daha iyi bakacağı, çocuğun kimi tercih edeceği gibi hususlar irdelenir.

Yargıtayın görüşüne göre sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır. Elden maaş aldığınızı tanıklarla ispat etmeniz durumunda maaşınız bu ücret olarak kabul edilip tazminat haklarınızı o ücret hesabından kazanmış olursunuz.

Terk sebebiyle açılacak boşanma davasında birtakım şartlar mevcuttur. Bu şartlardan birinin yokluğu söz konusuysa bu sebebe dayanarak boşanma davası açılamaz. Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Memuriyete engel suç ve cezalar vardır. Bunlar, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almak, devletin güvenliğine karşı suçlardan herhangi birini işlemek, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Bu suçlar işlendiği takdirde devlet memuru olunamaz.

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzularını dile getirdiği, olan mal varlığının dağıtılması konusundaki isteklerini belirttiği yazılı veya sözlü beyanlardır. Vasiyetname yapacak kişi ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmalıdır. El yazılı vasiyetname, sözlü vasiyetname ve resmi vasiyetname şeklinde düzenlenir. Vasiyetname hazırlayan kişi saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal etmemelidir. İhlal etmesi durumunda yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruf tenkis davasına konu olacaktır.

Ziynet alacakları kişisel maldır. Tarafların kusur oranları ne olursa olsun kişisel mal talep edilebilir. Düğünde hediye edilen ziynet eşyalarının kime ait olduğu konusunda Yargıtay kararlarında varılan görüş kadına veya erkeğe takılan kolye, küpe, bilezik gibi kadına özgü ziynet eşyaları kadının kişisel malı kabul edilir.

Çocuk ile annenin soybağı doğum ile kurulurken baba ile soybağı evlilik, tanıma, babalık davası yoluyla mümkün olur. Babalık davası açma hakkı anne ve çocuğundur. Evlilik dışı meydana gelen çocuğun veya annenin, mahkeme kararıyla çocuğun babasını belirlemek amacıyla açtığı davadır.