Hekimin Tabip Odasına ve İl Sağlık Müdürlüğüne Şikayeti Nasıl Olur?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sağlık Hukuku » Hekimin Tabip Odasına ve İl Sağlık Müdürlüğüne Şikayeti Nasıl Olur?

Hekimin Tabip Odasına ve İl Sağlık Müdürlüğüne Şikayeti Nasıl Olur? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki, sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alan hastaların şikayet ve dava hakkı mevcuttur. Ancak bu şikayetlerin nasıl yapılacağından önce hastanın uyması gereken kurallardan bahsetmekte yarar var. Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesinde hastanın uyması gereken kurallar yer alır ve ilgili kanun maddesi aşağıda verilmiştir.

Hasta Hakları Yönetmeliği 42/A

Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:

  • a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
  • b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
  • c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
  • ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
  • d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
  • e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
  • f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında (Değişik İbare:RG-23/12/2016-29927) hasta hakları birimine başvurur.

Hasta Hakları Birimlerinin İşlevi Nedir?

Hasta hakları birimleri ile ilgili düzenleme Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/B maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesi aşağıda verilmiştir.

Hasta Hakları Yönetmeliği 42/B

Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde (Değişik İbare:RG-23/12/2016-29927) hasta hakları birimleri oluşturulur.

İl sağlık müdürlüğü; üniversite hastaneleri, (Mülga ibare:RG-16/1/2019-30657)(…) özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendirmek, karara bağlamak, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemek üzere Hasta Hakları Kurulu oluşturur. Kurul, başkan dahil aşağıdaki üyelerden oluşur. İl sağlık müdürü veya müdürlük temsilcisi Kurulun başkanıdır.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-16/1/2019-30657) Diğer üyeler şunlardır: Şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından bir temsilci, şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu işyeri sendika temsilcisi, şikayet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi, özel sağlık kuruluşlarında ise kuruluşun üst yöneticisi tarafından belirlenen bir temsilci, hasta hakları derneklerinden yoksa tüketici derneklerinden bir temsilci, ildeki insan hakları kurulundan bir temsilci, valilikçe görevlendirilen bir vatandaş.

Birden fazla hasta hakları derneğinin veya tüketici derneğinin başvurması durumunda, dernek temsilcisi il sağlık müdürlüğünce kura yoluyla belirlenir.

İl sağlık müdürlüğü ihtiyaç halinde birden fazla kurul oluşturabilir.

Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sertifikalı eğitimler 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine Şikayet Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; mevzuatın aradığı asgari standartların sağlık kuruluşu tarafından karşılanmadığının ortaya çıkması, yetkisiz sağlık personelinin çalıştırılması, sağlık kuruluşunun ruhsatına aykırı faaliyet yürütmesi gibi sağlık hukuku mevzuatına aykırı durumların mevcut olması halinde ilgili sağlık kuruluşu hakkında İl veya İlçe sağlık müdürlüğü nezdinde şikayette bulunmak mümkündür.

Tabip Odalarına Şikayet Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarına aykırılık teşkil eden davranışlar sebebiyle hekimlerin tabip odaları tarafından idari soruşturmaya tabi tutulmaları mümkündür. Bu bağlamda gerçekleştirilecek şikayetlerde oda yönetim kurulu ve onur kurulları tarafından disiplin soruşturma ve kovuşturması gerçekleştirilir. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki bazı hallerde şikayet aranmadan ilgili oda ve kurullar soruşturma için resen de harekete geçebilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20