Çek Nasıl Düzenlenir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Kıymetli Evrak Hukuku » Çek Nasıl Düzenlenir?

Çek Nasıl Düzenlenir? | Mükyen Hukuk

Kıymetli evrak vasfına sahip olan çeklerle ilgili düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu 780. ve 823. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Zaman içinde ilgili mevzuatta çekle ilgili değişikliğe gidilmiş ve 5941 sayılı Çek Kanunu çıkarılmıştır. Çekin amaç ve kapsamı ile ilgili düzenleme Çek Kanununda “Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektir. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.” şeklinde yer alır.

Çek Düzenlemenin Şekli Unsurları Nelerdir?

Çek düzenlemenin şekli unsurları Türk Ticaret Kanunu 780. maddede yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu Madde 780

(1) Çek;

 • a) Senet metninde “çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde “çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
 • b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi,
 • c) Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını,
 • d) Ödeme yerini,
 • e) Düzenlenme tarihini ve yerini,
 • f) Düzenleyenin imzasını,
 • g) (Ek: 15/7/2016-6728/70 md.) Banka tarafından verilen seri numarasını, h) (Ek: 15/7/2016-6728/70 md.) Karekodu, içerir.

(2) (Ek fıkra : 15/7/2016-6728/70 md.) Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabilir. Karekod ile;

 • a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
 • b) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
 • c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı,
 • d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarı,
 • e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı,
 • f) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
 • g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi,
 • h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi,
 • ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,
 • i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları,
 • j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
 • k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi,
 • l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi,
 • m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı,
 • n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi, çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulur.

(3) (Ek fıkra : 15/7/2016-6728/70 md.) İkinci fıkrada belirtilen verilere ulaşılmasını sağlayacak karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci madde hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket nezdinde kurulabilir.

(4) (Ek fıkra : 15/7/2016-6728/70 md.) Çekte yer alacak MERSİS numarası ile karekodun tanım ve içerikleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının müştereken çıkaracağı tebliğle belirlenir.

Evrakın Çek Sayılma Şartları Nelerdir?

Yukarıda vermiş olduğumuz kanun maddesinde yer alan şartları taşımayan evraklı çek sayılmazlar. Bu konu ile ilgili düzenleme Türk Ticaret Kanunu 281. maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu Madde 281

 1. 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı hâller dışında çek sayılmaz.
 2. Çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde ödenir.
 3. Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır.
 4. (Ek : 15/7/2016-6728/71 md.) Yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde, 780 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen banka tarafından verilen seri numarası ve/veya (h) bendinde belirtilen karekodun bulunmaması senedin çek olarak geçerliliğini etkilemez.

Çekin Karşılığı Nedir?

Çekin karşılığı ile ilgili düzenleme Türk Ticaret Kanunu 783. maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu Madde 783

 1. Bir çekin düzenlenmesi için, muhatabın elinde düzenleyenin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulunması ve düzenleyenin bu karşılık üzerinde çek düzenlemek suretiyle tasarruf hakkını haiz olacağına dair muhatapla düzenleyen arasında açık veya zımni bir anlaşma bulunması şarttır. Ancak, bu hükümlere uyulmaması hâlinde senedin çek olarak geçerliliği etkilenmez.
 2. Düzenleyen, muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılığını hazır bulundurduğu takdirde, muhatap, bu tutarı ödemekle yükümlüdür.
 3. Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan başka, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder.

Çekin Devri Nedir?

Çekin devredilebilirliği ile ilgili düzenleme Türk Ticaret Kanunu 788. maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu Madde 788

 1. Açıkça “emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişi lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ciro ve zilyetliğin geçirilmesiyle devredilebilir.
 2. “Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişi lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ancak alacağın temlikiyle devredilebilir. Bu devir, alacağın temlikinin hukuki sonuçlarını doğurur.
 3. Ciro, düzenleyen veya çekten dolayı borçlu olanlardan herhangi biri lehine de yapılabilir. Bu kişiler çeki yeniden ciro edebilirler.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20