Mükyen Hukuk Bürosu | Eşya Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Eşya Hukuku

Eşya Hukuku | Mükyen Hukuk

Eşya Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak Eşya Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

Eşya Hukuku, kişilerin eşyalar üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet kurması ve bununla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenlemektedir. Bu düzenlemeler Türk Medeni Kanunu'nun dördüncü kısmında yer almaktadır.

Eşya Hukukunun genel konusunu ayni haklar, zilyetlik ve tapu sicili oluşturmaktadır. Ayni haklar, bir şey üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen hak olarak tanımlanmaktadır. Zilyetlik, taşınır eşya üzerinde fiili hakimiyet şeklinde ortaya çıkar. Taşınmazlarda ise bu hakimiyet tapu siciline tescil ile vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Büromuz;

 • Zilyetlik davaları,
 • Ecrimisil davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Kira bedelinin tespiti davaları,
 • Kira bedelinin artırılması davaları,
 • Ödeme yerinin tayini davaları,
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki davalar,
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar,
 • Alacak davaları,
 • Vekalet sözleşmesinden doğan davalar,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davası,
 • İpotek ve rehin tesisi ile bunların fekkinden doğan davalar,
 • İrtifak haklarının kurulmasına ve ihlaline ilişkin davalar,
 • Kat mülkiyetinden doğan davalar,
 • İstihkak davaları,
 • Zilyetliğin gaspından doğan iade davaları,
 • Önalım (şufa), alım ve geri alım davaları,
 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,
 • Arazilerin planlanmasından ve ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davalar,
 • Haksız fiilden doğan tazminat davaları,
 • Kiralama ve buna ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Taşınır ve taşınmaz malların devri, satışı ve bunlara dair sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,

başta olmak üzere Eşya Hukuku alanında deneyimli ve uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Eşya Hukuku | Makalelerimiz